Komisja bhp

Ustawodawca zakłada, że zatrudnienie więcej niż 250 pracowników może stwarzać takie problemy w sferze wa-runków pracy, które wymagają funkcjonowania komisji bhp jako organu opiniodawczego i doradczego.

Struktura komisji przewiduje w jej składzie pracowników służby bhp. Przepis ten nie jest jednak systemowo skorelowany z art. 23711 § 2 K.p., który przewiduje prawo pracodawcy do decydowania o tym, czy zadania służby bhp będzie realizował jego pracownik, czy też osoba spoza zakładu pracy. W konsekwencji, w skład komisji bhp powinien wchodzić specjalista ds. bhp, który wykonuje zadania służby bhp na rzecz pracodawcy tworzącego komisję bhp. De lege ferenda w art. 23712 § 1 K.p. ustawodawca powinien użyć sformułowania „osoby wykonujące zadania służby bhp” w miejsce istniejącego zapisu „pracownicy służby bhp”.
Udział lekarza w komisji bhp nie jest obwarowany rodzajem łączącego go stosunku prawnego z pracodawcą. Zapewnienie jego udziału w komisji jest rzeczą pracodawcy, który może zatrudnić lekarza w charakterze pracownika, ale może także zapewnić jego udział poprzez np. zawarcie umowy zlecenia. Nie można – moim zdaniem – interpretować art. 23712 § 1 K.p. w ten sposób, że udział lekarza w komisji będzie uzależniony od tego, czy dany zakład zatrudnia lekarza. Byłoby to dowolne stosowanie prawa, sprzeczne z intencją ustawodawcy, ponieważ lekarz w składzie komisji zajmuje zasadnicze, niezastępowalne miejsce, jako fachowiec w swoim zawodzie. Przeciwko fakultatywnemu udziałowi lekarza w komisji świadczy również § 6 pkt 4 rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowonej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm., w którym przewidziano uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bhp, powołanej w trybie art. 23712 K.p.
Udział w komisji społecznego inspektora pracy będzie uzależniony od tego, czy społeczna inspekcja pracy funkcjonuje w danym zakładzie. Jeżeli SIP nie funkcjonuje, to oczywiście funkcja wiceprzewodniczącego komisji będzie przypisana innemu przedstawicielowi pracowników.
Ustawodawca zmienił strukturę komisji bhp przewidując, że w jej skład wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i pracowników. Dokonaną zmianę trzeba uznać za słuszną. Istotne znaczenie dla celów poprawnego funkcjonowania w komisji bhp przedstawicieli pracowników, zwłaszcza w dużych zakładach pracy nieposiadających związków zawodowych, odgrywać będzie indywidualna postawa i odwaga osób wybranych przez kadrę pracowniczą. Wprowadzone nowe instytucje w postaci mobbingu (art. 943 K.p.) i zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a K.p.) mogą z czasem zmienić nastawienia przeciętnego pracodawcy do komisji bhp i częściowego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli w zarządzaniu zakładem pracy.

Skomentuj