Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dane statystyczne

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ile wyniosło średnie wynagrodzenie w minionym roku? W których działalnościach pracownicy mogli liczyć na najwyższe zarobki?

Jak podaje GUS przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowe w Polsce w minionym roku r. wyniosło 10,9 mln etatów. Było to więcej o 1,6% w stosunku do 2020 roku, względem, którego przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a najwyższy wzrost miał miejsce w sekcji Informacja i komunikacja (o 8,5%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,2%).

Gospodarka narodowa

Jako gospodarkę narodową należy rozumieć działalności gospodarcze prowadzone na terytorium danego państwa. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o pracujących w gospodarce narodowej raz w roku za rok poprzedni.

Do pracujących w gospodarce narodowej zalicza się:

a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub stosunek służbowy);

b) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:

  • właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin);
  • właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie;
  • inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;

c) osoby wykonujące pracę nakładczą;

d) agentów;

e) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni powstałych na ich bazie) oraz spółdzielni kołek rolniczych;

f) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Zatrudnienie – dane statystyczne

W minionym roku przyjęto do pracy 1 985 078 pracowników, a zwolniono 1 827 020. W poprzednich latach ilość osób zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosiła:

  • w 2017 r.: 15 710 828
  • w 2018 r.: 15 949 735
  • w 2019 r.: 16 120 598
  • w 2020 r.: 14 789 093
  • w 2021 r.: 15 002 648

Pracujący w gospodarce narodowej według sekcji PKD i sektorów własności w 2021 r. Stan na 31 grudnia:

  • Przetwórstwo przemysłowe – 2 827 973
  • Handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2 342 141
  • Edukacja – 1 213 080
  • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 1 137 819
  • Budownictwo – 1 030 636
  • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne -1 002 408
  • Transport i gospodarka magazynowa – 946 786
  • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 924 454
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 791 247
  • Administrowanie i działalność wspierająca – 575 691
  • Informacja i komunikacja – 450 708
  • Pozostała działalność usługowa – 330 766
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 328 672
  • Zakwaterowanie i gastronomia – 304 147
  • Obsługa rynku nieruchomości – 219 766
  • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 158 156
  • Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 166 860
  • Górnictwo i wydobywanie – 131 606
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 119 732

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego na koniec ubiegłego roku najwięcej osób pracowało w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w zakresie Przetwórstwa przemysłowego – 18,8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Sekcję tę cechuje dominacja podmiotów sektora prywatnego, stąd pracujący w tej sekcji stanowili około 25% pracujących w gospodarce narodowej w sektorze prywatnym.

Wynagrodzenie – dane statystyczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. wyniosło 5682,97 zł – wzrosło o 8,7% w stosunku do 2020 roku. Przeciętne wynagrodzenie pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 3657,74 zł (35,6% mniej od przeciętnego wynagrodzenia) w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 9811,16 zł (72,6% więcej od przeciętnego wynagrodzenia) w sekcji Informacja i komunikacja.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według sekcji PKD w 2021 r.

  • Informacja i komunikacja – 9,81 tys. zł brutto
  • Górnictwo i wydobywanie – 9,05 tys. zł brutto
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 8,60 tys. zł brutto
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 8,82 tys. zł brutto
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,16 tys. zł brutto
  • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 6,90 tys. zł brutto
  • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 6,11 tys. zł brutto
  • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 5,90 tys. zł brutto
  • Edukacja – 5,65 tys. zł brutto
  • Obsługa rynku nieruchomości – 5,50 tys. zł brutto
  • Przetwórstwo przemysłowe – 5,41 tys. zł brutto
  • Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 5,19 tys. zł brutto
  • Handel; naprawa pojazdów samochodowych – 5,00 tys. zł brutto
  • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 4,86 tys. zł brutto
  • Budownictwo- 4,76 tys. zł brutto
  • Transport i gospodarka magazynowa – 4,75 tys. zł brutto
  • Administrowanie i działalność wspierająca – 4,46 tys. zł brutto
  • Pozostała działalność usługowa – 4,25 tys. zł brutto
  • Zakwaterowanie i gastronomia – 3,66 tys. zł brutto

W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie brutto wyniosło 2800,00 zł. Stanowiło ono 49,8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych w 2021 r. W grudniu 2021 r. w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobrało 461,5 tys. zatrudnionych osób. Było to o 4,5% mniej niż przed rokiem.

Źródło danych:

GUS

Skomentuj