Nowe przepisy bhp przy obsłudze żurawi

Nowe przepisy bhp przy obsłudze żurawi

15 listopada w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Nowe przepisy wejdą w życie 16 lutego 2019 r.

Od paru miesięcy pracowano nad szczegółowymi przepisami dotyczącymi zasad i warunków bezpiecznej pracy operatorów żurawi oraz innych osób pracujących bezpośrednio przy żurawiu tj. sygnalisty i hakowego. Regulacje te zostały zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

W 2013 r. zostało uchylone rozporządzenia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Uchylone rozporządzenie zawierało w szczególności regulacje w zakresie:

 1. warunków, jakie musiał spełniać pracownik obsługujący żurawie,
 2. czasu pracy osób obsługujących żuraw,
 3. obowiązki i zasady prowadzenia książki kontroli żurawia,
 4. obowiązków dźwigowego przy obsłudze żurawia,
 5. reguł postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji stwarzającej lub mogącej stwarzać zagrożenie,
 6. sposobu porozumiewania się dźwigowego z ciężarowymi,
 7. konserwacji stałej urządzenia,
 8. nadzoru nad pracą dźwigowego,
 9. urządzenia kabiny,
 10. zabezpieczenia wejścia i galerii,
 11. oświetlenia terenu pracy żurawia,
 12. wzorów sygnalizacji dla podnoszenia i opuszczania ładunku,
 13. instrukcji w zakresie obsługi żurawia obejmującej powinności dźwigowego, ciężarowego oraz pracowników przeładunkowych.

Decyzję o uchyleniu tego rozporządzenia argumentowano jego przestarzałością. Wskazywano, że zapisy uchylonego rozporządzenia nie korespondowały z obecnym stanem techniki, jaki jest prezentowany przez producentów żurawi.

Z racji braku jednego konkretnego aktu prawnego dotyczącego zasad i warunków bezpiecznej pracy przy obsłudze żurawi, przez lata posiłkowano się regulacjami z różnych ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw np.:

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w szczególności rozporządzenia:
 • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
 • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej;

Skomentuj