Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Wszystkie instalacje na paliwa gazowe podczas eksploatacji powinny być poddawane corocznej kontroli stanu technicznego.

Kontroli takiej powinny być poddawane instalacje zasilane wszystkimi rodzajami paliw gazowych bez względu na sposób zasilania.

Dotychczasowa realizacja wymogu przeprowadzania kontroli okresowej stanu tech­nicznego instalacji gazowych jest przyczyną szeregu problemów tak dla wykonujących kontrole, jak i dla zlecających, czyli właścicieli i zarządzających budynkami.

Podstawą prawną przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe jest artykuł 62 ustawy – Prawo budowlane.

Analizując wybrane wymagania określone przez ustawodawcę można stwierdzić:

  1. Kontroli okresowej stanu technicznego powinna być poddawana każda instalacja ga­zowa w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zagrodowych i rekreacji indywidualnej.
  2. W przypadku budynków zagrodowych i rekreacji indywidualnej właściciel nie jest obowiązany posiadać książki nadzoru budowlanego, a więc nie ma możliwości sprawdzenia, czy instalacje gazowe w takich budynkach są okresowo kontrolowane.
  3. Ustawa jednoznacznie stwierdza, kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego (art. 62 ust. 5).
  4. Ustawa, jak również żaden inny akt prawny, nie określa zasad przeprowadzenia kon­troli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe.

Kontroli okresowej powinny być poddawane wszystkie elementy składowe instala­cji gazowej. Stwierdzenie to wymaga jednoznacznego określenia, co wchodzi w skład instalacji gazowej. Do potrzeb projektowych i eksploatacyjnych należy stosować tylko definicje wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdyż jest to jedy­ny akt prawny określający wymagania techniczne dotyczące instalacji na paliwa gazowe.

Tak więc do podstawowych elementów składowych instalacji gazowych zalicza się:

  • przewody gazowe,
  • armaturę i urządzenia zainstalowane na tych przewodach, w tym również zawór urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, jeżeli jest on zainstalowany,
  • urządzenia gazowe,
  • urządzenia pomiaru zużycia gazu,
  • butle gazowe instalowane w pomieszczeniach budynku,
  • przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe.

Elementem składowym instalacji gazowej nie jest – jak wynika z informacji podanych powyżej – kurek główny, który jeszcze zalicza się do sieci gazowej, pomimo tego, że jest bezpośrednio związany z zasilanym w paliwo gazowe budynkiem.

Skomentuj