Przygotowanie do instruktażu stanowiskowego

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego instruktor (mistrz lub inna wyznaczona osoba) powinien dokonać określonych zabiegów mających na celu przygotowanie procesu nauczania.

Należy również brać pod uwagę poziom przygotowania zawodowego pracownika, który ma być poddany instruktażowi, rodzaj i poziom ukończonej szkoły oraz dotychczasowy staż pracy.

Celem nauczania bezpiecznej pracy jest zdobycie przez uczącego się takich kwalifikacji zawodowych, które pozwolą mu na wykonywanie pracy w sposób mistrzowski, zgodny z zasadami jej bezpieczeństwa. Przedmiotem nauczania jest określona praca, wchodzące w jej skład operacje, faza, proces.

Określając przedmiot nauczania, należy ustalić:

– jaka to jest praca,

  • jaki jest jej rezultat,
  • jaki materiał wyjściowy (surowiec) używany jest do wytworzenia produktów,
  • jaki wzór wytworu ma być realizowany i na jakiej podstawie,
  • w jakim czasie, miejscu i na jakim stanowisku praca ma być wykonywana,
  • na jakie elementy (np. operacje) praca powinna być rozłożona,
  • jakie czynności uboczne i pomocnicze wiążą się z wykonywaniem pracy stanowiącej przedmiot nauczania,
  • jakie szczególne wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy stawiać należy uczącym się.

Przedmiotem nauczania bezpiecznego wykonywania pracy jest nie tylko umiejętność jej wykonywania, ale pewna suma wiadomości teoretycznych ściśle z nią związanych.

Etap przygotowania instruktażu powinien składać się z następujących czynności:

  • analizy stanowiska roboczego z punktu widzenia występujących zagrożeń i uciążliwości,
  • opisu czynności wraz z określeniem występujących zagrożeń i wskazaniem sposobu zachowania: przy dokonywaniu analizy i opisu stanowiska szczególnie trudne elementy procesu technologicznego należy uwzględnić jako elementy dodatkowych ćwiczeń utrwalających prawidłowe nawyki,
  • przygotowania wyposażenia stanowiska roboczego odpowiednio do wykonywanego zadania roboczego.

Przy wykonywaniu analizy czynności należy uwzględnić następujące materiały:

A. Listę zagrożeń i czynników szkodliwych występujących w danej branży;

B. Tabelę zawierającą fazy produkcyjne i zagrożenia, według której należy dokonać analizy;

C. Tabelę ułatwiającą opis czynności na stanowisku pracy.

Skomentuj