Groźny gaz w szoferce

Inspektor pracy przeprowadzający pierwszą kontrolę ujawnił zagrożenia, na jakie są narażeni kierowcy przygotowujący w trasie gorące posiłki.

W kwietniu inspektor pracy z OIP w Opolu skontrolował  niewielką firmę produkcyjno- usługową. Firma zajmowała się m.in. świadczeniem usług transportowych.

W trakcie kontroli inspektor pracy ustalił, że w użytkowanych samochodach ciężarowych kierowcy dysponowali prywatnymi butlami gazowymi z gazem płynnym (1 kg), które służyły wyłącznie do celów podgrzewania jedzenia. Pracodawca co prawda dokonał oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska kierowcy, ale nie uwzględniono w niej używania przez kierowców butli z gazem. Nie opracowano także instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących dysponowania opisanymi butlami gazowymi w trakcie wykonywania prac transportowych poza siedzibą pracodawcy. Ponadto przedsiębiorca nie posiadał karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla opisanego gazu.

W trakcie kontroli inspektor pracy zwrócił uwagę pracodawcy, że gaz butlowy, najczęściej propan-butan lub sam propan jest gazem skrajnie łatwopalnym. Ogrzanie grozi wybuchem. Stąd też należy m.in. chronić przed słońcem, przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Inspektor pracy podał przykłady zejść śmiertelnych kierowców, w tym samochodu ciężarowego, których kabiny były ogrzewane tzw. gazem turystycznym. Spalanie gazu zmniejszyło poziom tlenu w zamkniętej kabinie pojazdu, skutkując śmiercią człowieka w  efekcie niedotlenienia organizmu.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały uregulowane stosownymi decyzjami. W szczególności nakazano przeprowadzić udokumentowaną aktualizację oceny ryzyka zawodowego, w tym w zakresie ustalenia niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszające ryzyko, a obejmujące butle gazowe z gazem płynnym, służące do celów podgrzewania jedzenia. Kolejne decyzje dotyczyły udostępnienia kierowcom instrukcji bhp, obejmującej butle gazowe z gazem płynnym, jak również uzyskania karty charakterystyki dla tego gazu. Inspektor wydał także decyzję o stosownym uaktualnieniu programów szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowego i okresowego, jak też i przeszkolenia kierowców w zakresie użytkowania butli gazowych.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj