Jakie wymagania powinny spełniać maszyny?

Jakie wymagania powinny spełniać maszyny?

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które pracodawca wyposaża stanowiska pracy, powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności.

Spełnienie wymagań dotyczących oceny zgodności jest ściśle określoną procedurą, na podstawie której dokonuje się weryfikacji, czy dana maszyna bądź urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w prawie europejskim oraz obowiązującymi normami.

Przede wszystkim przed rozpoczęciem użytkowania maszyny producent bądź jego upoważniony przedstawiciel musi:

  1. zapewnić, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
  2. zapewnić dostępność właściwych dokumentów, które określone zostały w załączniku nr 2 Dokumentacja techniczna rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,
  3. dostarczyć niezbędnych informacji, przede wszystkim instrukcji,
  4. przeprowadzić właściwe procedury oceny zgodności,
  5. sporządzić deklarację zgodności WE dla maszyn, określoną w załączniku 3 ww. rozporządzenia,
  6. umieścić oznakowanie CE – zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 ww. rozporządzenia.

Deklaracje WE wydaje wytwórca wyrobu. Deklaracja ta jest potwierdzeniem, że dana maszyna lub urządzenie jest zgodne ze wszystkimi przepisami dyrektywy europejskiej. Dokument ten musi być dołączony do każdej zakupionej maszyny lub urządzenia.

Od 1 maja 2004 r. każda nowa maszyna i urządzenie muszą posiadać oznakowanie CE.


Rys. Znak CE

W przypadku pomniejszenia lub powiększenia znaku CE zawsze należy zachowywać proporcje takie jak przedstawione na rysunku.

Wszystkie elementy oznakowania CE powinny mieć tę samą wysokość, nie mniejszą niż 5 mm. Możliwe jest odstąpienie od tego warunku odnośnie maszyn i urządzeń niewielkich rozmiarów.

Oznakowanie CE musi być umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Pamiętaj!

Niedopuszczalne jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne wyprodukowane po 1 maja 2004 r., które nie posiadają oznaczenia CE. Dowodem, że maszyny lub urządzenia spełniają wymagania Wspólnoty Europejskiej i zostały poddane odpowiedniej procedurze oceny jest deklaracja WE i oznakowanie CE.

Przy zastosowaniu procedury pełnego zapewnienia jakości za oznakowaniem CE należy umieścić numer jednostki notyfikowanej.

Skomentuj