Kary za nielegalne zatrudnienie i poświad. nieprawdy

Właścicielka piekarni i sieci sklepów rozprowadzających jej pieczywo odpowiedziała za fałszowanie ewidencji czasu pracy.

Inspektor pracy z OIP w Szczecinie skontrolował należący do jednej z lokalnych piekarni sklep. W toku czynności kontrolnych inspektor pracy ustalił, że pracodawca w przedstawionej do kontroli ewidencji czasu pracy wpisywał inny, niż rzeczywisty czas pracy pracowników. Występowały znaczne rozbieżności pomiędzy zapisami w ewidencji, a listami obecności podpisywanymi przez pracowników, którymi dysponował inspektor pracy. W ewidencji wykazywano czas wolny w postaci dni wolnych lub krótszego dnia pracy, niż to było w rzeczywistości. W ewidencji nie wykazywano pracy w dni świąteczne, np. w święto Trzech Króli (6 stycznia) wszystkie pracownice na polecenie pracodawcy uczestniczyły w inwentaryzacji, a w ewidencji wykazano dzień wolny od pracy.

Brak rzetelnej ewidencji czasu pracy uniemożliwił inspektorowi pracy sprawdzenie prawidłowości naliczenia wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy szczególnie, że jedna z pracownic zgłaszała bezpodstawne potrącenie z wynagrodzenia za pracę.

Podczas kontroli inspektor pracy ustalił ponadto, że pracodawca zatrudniał pracownice najpierw bez umowy przez okres ok. miesiąca, następnie zawierał umowy o dzieło na „działania promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży pieczywa w sklepie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań…” , później z personelem podpisywane były umowy zlecenia. Faktycznie jednak od początku pracownice zatrudnione były, jako sprzedawczynie w sklepie, przy czym od początku zawierano z nimi umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, w której nazwane były „pracownicami”. Pracodawca nie zgłosił do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pracownic, w tym także za niektóre okresy, na które zawarł umowy zlecenia, np. z jedną pracownicą za okresy zlecenia 1 roku i 5 miesięcy.

Inspektor pracy za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji skierował do Prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw: z art. 271 kk – poświadczenia nieprawdy w dokumentach kart ewidencji czasu pracy co najmniej 4 pracownic oraz z art. 273 kk – przedłożenia do kontroli tej ewidencji, z art. 219 kk – naruszenia przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych poprzez niezgłoszenie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich wysokość przez 4 pracownice.

W uzasadnieniu wskazał, że podobne nieprawidłowości mogą dotyczyć także pracowników zatrudnionych w innych placówkach handlowych piekarni.

Komenda Powiatowa Policji w Ł. zajęła się sprawą, jednak umorzyła dochodzenie „wobec braku dostatecznych danych uzasadniających popełnienie przestępstwa”. Inspektor pracy złożył zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia, które prokurator uwzględnił.

Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia zawierający 20 zarzutów, w tym:  6 zarzutów dotyczących niezgłoszenia lub podania nieprawdziwych danych do ubezpieczenia społecznego w stosunku do 6 pracownic; 13 zarzutów dotyczących poświadczenia nieprawdy w dokumentach ewidencji czasu pracy w stosunku do 4 pracownic; 1 zarzut bezpodstawnego potrącenia z wynagrodzenia pracownicy  łącznie kwoty 3000 zł.

Sąd Rejonowy w Ł. wydał wyrok, uznając oskarżoną właścicielkę piekarni winną wszystkich zarzucanych jej czynów. Jednak warunkowo umorzył postępowanie karne w stosunku do oskarżonej – na okres roku próby. W stosunku do oskarżonej orzekł świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,  a także zobowiązał ją do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej pracownicy 3000 zł.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj