Ochrona przed łukiem elektrycznym

Ochrona przed łukiem elektrycznym

Łuk elektryczny jest jedną z najgorszych rzeczy, które mogą przytrafić się elektrykowi.

Ogromna ilość energii elektrycznej zostaje uwolniona w ciągu milisekund, powstaje plazma, która osiąga temperaturę powyżej 5000°C, intensywne promieniowanie cieplne może spalić odzież i ciało. Ponadto łuk może wywołać wybuch, któremu towarzyszy ogłuszający huk i chmura toksycznych cząstek. Jeśli powstaną odłamki, to mogą się przemieszczać z prędkością 1100 km na godz. To wszystko może skończyć się poważnymi obrażeniami, w tym poparzeniami trzeciego stopnia lub takimi ranami rąk, gdzie konieczna jest amputacja.

W Niemczech w ostatnich latach w branżach energetycznej, włókienniczej, elektronicznej rośnie liczba wypadków przy pracy związanych z elektrycznością, w tym przypadków porażenia łukiem elektrycznym. Na szczęścia liczba śmiertelnych ofiar łuku elektrycznego spada z roku na rok. Firmy wprowadzają wiele zabezpieczeń i procedur, aby zminimalizować ryzyko związane z takimi incydentami. Jednym z głównych zaleceń prewencyjnych jest unikanie błędów ludzkich.

Organizując pracę pracodawcy powinni stosować się do zasad, które obejmują m.in.: unikanie ryzyka i stosowanie odpowiednich środków technicznych (w tym ochron zbiorowych), dostosowywanie procedur pracy do możliwości poszczególnych pracowników, zapewnianie pracownikom szkoleń i instrukcji oraz środków ochrony indywidualnej i wprowadzanie środków awaryjnych, które należy zastosować w razie wypadku. Odzież ochronna jest ostatnią linią obrony. Niemniej jednak przepisy wymagają, aby ubrania ochronne były używane podczas prac związanych z instalacjami elektrycznymi, dla których określono to w wyniku oceny ryzyka.

Przezorny pracodawca, analizując i oceniając ryzyko, weźmie pod uwagę dwie grupy pracowników, którzy najczęściej ulegają wypadkom w związku z wystąpieniem łuku elektrycznego: są to młodzi, niedoświadczeni elektrycy i ich starsi koledzy, którzy bywają mniej ostrożni, ponieważ wykonują tę pracę rutynowo od wielu lat.

Wybór środków ochrony indywidualnej w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z łukiem elektrycznym jest złożonym zadaniem. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) i niemiecka instytucja zajmująca się ubezpieczeniami wypadkowymi, prewencją, medycyną pracy itp., zrzeszająca branżowe kasy ubezpieczeń wypadkowych (DGUV) opublikowały obszerne wytyczne na ten temat. Mówią one o dwóch najważniejszych kryteriach w procesie doboru śoi: analizie ryzyka i zastosowaniu dokładnych procedur testowych. Ryzyko obrażeń w wyniku łuku elektrycznego zmienia się w zależności od rodzaju instalacji elektrycznej. W przypadku niskonapięciowych systemów elektroenergetycznych o napięciu do 1000 woltów, konieczne jest zwarcie, żeby powstał łuk elektryczny. Jednak w przypadku systemów wysokiego napięcia energia jest uwalniana przez powietrze, gdy odległość między elementami czynnymi spada poniżej pewnej minimalnej granicy.

W analizie ryzyka określa się maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać uwolniona podczas wystąpienia łuku i na którą narażony jest pracownik. Do wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej można zastosować dwie międzynarodowe metody testowe: tzw. test łuku otwartego lub tzw. test skrzynkowy.

Test skrzynkowy – w warunkach laboratoryjnych odzież ochronną poddaje się działaniu łuku elektrycznego

Skomentuj