Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przede wszystkim za zapewnienie punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy.

Działania pracodawcy, który jest odpowiedzialny za organizacje pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Obowiązek pracodawcy zapewnienia pierwszej pomocy w zakładzie pracy wynika z przepisów zarówno Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z ww. aktami prawnymi po stronie pracodawcy istnieje obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.

System pierwszej pomocy powinien składać się z odpowiednio oznakowanych i łatwo dostępnych:

  • punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów lub pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działania toksyczne;
  • apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki powinny być odpowiednio oznaczone oraz umiejscowione w widocznym miejscu w zakładzie pracy. Co prawda przepisy nie wskazują gdzie powinny być usytuowane punkty pierwszej pomocy czy apteczki, ale niewątpliwie musi być do nich łatwy dostęp.

Przy punktach pierwszej pomocy oraz apteczkach powinna być wywieszona instrukcja pierwszej pomocy oraz wykaz osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

W przepisach nie ma także określonej liczby ile punktów pierwszej pomocy, czy apteczek powinno znajdować się w firmie. Decyzje podejmuje pracodawca, który powinien ocenić zagrożenia i częstotliwość ich występowania na poszczególnych stanowiskach w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego. Swoje ustalenia pracodawca winien skonsultować z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Skomentuj