Choroby skóry związane z pracą

Choroby skóry związane z pracą

Choroby zawodowe skóry należą do trzech najważniejszych zarejestrowanych chorób zawodowych w Europie. Szacuje się, że stanowią 20-30% wszystkich chorób zawodowych.

Narażenie na chemiczne, fizyczne i biologiczne czynniki ryzyka może prowadzić do różnych chorób skóry, choć wpływ na to mogą mieć również czynniki indywidualne (genetyczne). Większość z nich jest spowodowana narażeniem w miejscu pracy na chemikalia i wysokim promieniowaniem ultrafioletowym ze słońca.

W odniesieniu do skóry najbardziej istotnymi zagrożeniami chemicznymi są czynniki drażniące, uczulające i fotouczulające. Zagrożenia biologiczne obejmują bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty skórne. Zagrożenia mechaniczne obejmują tarcie, okluzję, ucisk mechaniczny. Występować mogą także zagrożenia fizyczne jak promieniowanie i temperatura.

Podobnie jak w przypadku każdej choroby zawodowej, podczas badania należy zweryfikować stopień związku przyczynowego między chorobą skóry a zawodem. W związku z tym istnieją dwa warunki weryfikacji:

  1. postawienie właściwej i konkretnej diagnozy medycznej oraz
  2. sprawdzenie, czy choroba skóry związana jest z zawodem.

W późniejszym okresie niezbędna jest znajomość czynności wykonywanych w pracy, zagrożeń w pracy, instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz programu ochrony skóry w miejscu pracy.

Choroby skóry pochodzenia chemicznego

Narażenie na substancje chemiczne jest główną przyczyną zawodowych chorób skóry. Wydaje się to być oczywiste, ponieważ pierwszą linią kontaktu pracownika z otoczeniem, oprócz dróg oddechowych, jest właśnie skóra. Dodatkowo większość prac wiąże się z czynnościami manualnymi, dlatego też skóra rąk jest w to zaangażowana.

Najczęstszą zawodową chorobą skóry, obejmującą około 50-80% przypadków, jest drażniące kontaktowe zapalenie skóry, które jest około 5 razy częstsze niż alergicznie kontaktowe zapalenie skóry. Jest to zapalenie skóry w miejscu kontaktu z substancją chemiczną. Kontaktowe drażniące zapalenie skóry i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry są nie do odróżnienia od siebie w badaniach klinicznych lub histologicznych. Ponadto bardzo często występuje kontaktowe zapalenie skóry o mieszanej postaci (alergiczne i drażniące).

Drażniące kontaktowe zapalenie skóry wywołane jest narażeniem na drażniąca substancję chemiczną, która uszkadza skórę w miejscu kontaktu z nią. Typowe środki chemiczne obejmują kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne i detergenty. Wpływ na skórę zależy nie tylko od właściwości chemicznych i intensywności kontaktu, ale także od stężenia substancji chemicznej. Objawy tej choroby obejmują suchość, pieczenie, czerwona wysypka (rumień), obrzęk, rozwój pęcherzyków, łuszczenie skóry, a nawet w cięższych przypadkach martwicę. Przewlekłe powtarzające się narażenia powodują rozwój wyprysku: swędzenie, pękanie, strupy i łuszczenie, a nawet krwawienie.

Skomentuj