Czym dokładnie zajmuje się specjalista ds. BHP?

Specjalista do spraw BHP odpowiada za tworzenie i utrzymanie bezpiecznych warunków w miejscu pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

Jednym z zadań osoby zajmującej się BHP jest ocena i eliminowanie ryzyka występującego na konkretnych stanowiskach pracy i zapewnianie możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy w danym przedsiębiorstwie. Oto niektóre z zadań, które wykonuje specjalista do spraw BHP.

Prowadzenie szkoleń BHP

Specjalista BHP przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia okresowe dla już zatrudnionych pracowników, w zakresie różnych zawodów i stanowisk pracy, w tym również dla menedżerów.

Dba także o zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz właściwej adaptacji zawodowej nowych pracowników.

Analiza ryzyka zawodowego

Specjalista BHP dokonuje analizy oraz oceny ryzyka zawodowego, aby określić potencjalne zagrożenia związane z danym stanowiskiem pracy lub procesem produkcyjnym.

Doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz zaleca dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, takich jak kaski, rękawice, ochraniacze.

Opracowywanie dokumentacji BHP

Osoba zatrudniona na tym stanowisku bierze udział w opracowywaniu dokumentów, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sporządza też szczegółowe instrukcje BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Badanie warunków pracy

Do zadań służby BHP należy też przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową.

Specjalista BHP bada zgodność warunki pracy z obowiązującymi normami BHP. Na bieżąco informuje pracodawcę o naruszeniach i stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawia sposoby zapobiegania naruszeniom i zagrożeniom.

Wdrażanie procedur bezpieczeństwa

Specjalista BHP wprowadza procedury bezpieczeństwa, które mają na celu minimalizację ryzyka wystąpienia wypadków oraz zapobieganie chorobom zawodowym. Przedstawia też pracodawcy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników.

Do jego zadań należy też inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Specjalista BHP ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy (protokół powypadkowy) oraz opracowuje wnioski i zalecenia na przyszłość, które zmniejszą ryzyko wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości.

Prowadzi też rejestr wypadków w firmie, rejestr stwierdzonych chorób zawodowych, przechowuje wyniki badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Współpraca z organami kontrolnymi i zewnętrznymi jednostkami

Służba BHP współpracuje też z organami kontrolnymi, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, w celu zapewnienia zgodności z przepisami BHP. A także z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

Funkcja doradcza

Specjalista ds. BHP pełni funkcję doradczą, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i środków ochronnych spoczywa na pracodawcy.

Przedstawiciel służby BHP doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pracy.

Specjalista ds BHP czy zewnętrza firma?

Na koniec warto dodać, że zadania ustawowo przypisywane służbie BHP może wykonywać nie tylko pracownik zatrudniony na etacie jako specjalista czy inspektor ds. BHP. Może je wykonywać również firma zewnętrza, współpracująca z pracodawcą jako zewnętrzny dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Interesują Was szkolenia BHP w Rzeszowie? Zachęcamy do kontaktu z BHP Dorada!

BHP Dorada
Świadka 5/105
35-310 Rzeszów
tel: 503 006 558

www: https://bhp-dorada.pl/szkolenia-bhp-rzeszow/

Skomentuj