Kobiety a bezpieczeństwo i higiena pracy

Dzień 8 marca, pierwotnie zwany Międzynarodowym Dniem Kobiet Pracy, jest obchodzony od ponad 100 lat w uznaniu roli kobiet i ich wkładu w rozwój społeczeństwa. Kobiety stanowią 45% ogółu pracowników w Unii Europejskiej.

Mimo to liczne miejsca pracy są wciąż projektowane z myślą o typowym męskim pracowniku.
Aby życie zawodowe kobiet stawało się zdrowsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, konieczne jest przyjęcie podejścia uwzględniającego problematykę płci w kwestiach BHP.

Mężczyźni i kobiety różnią się pod względem biologicznym (różnice w zakresie płci biologicznej), różnią się też wykonywane przez nich prace, warunki pracy i sposób traktowania przez społeczeństwo (różnice w zakresie płci kulturowej).

Różnice te mogą mieć wpływ na zagrożenia dla mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz na sposoby ich oceny i kontroli. Z tego względu EU-OSHA bada zagadnienia BHP dotyczące kobiet w pracy i podnosi świadomość w tym zakresie.

Występują różnice, które wpływają na zagrożenia dla kobiet i mężczyzn. Kobiety:

  • pracują w konkretnych sektorach i wykonują konkretne rodzaje pracy;
  • łączą obowiązki domowe z zawodowymi;
  • są niedostatecznie reprezentowane na szczeblu kierownictwa i zarządu;
  • fizycznie różnią się od mężczyzn, choć często różnice wśród kobiet są większe niż pomiędzy kobietami i mężczyznami, na przykład jeśli chodzi o siłę fizyczną;
  • wykonują prace, które są często mylnie postrzegane jako łatwe i bezpieczne.

Różnice te często nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce BHP. Co więcej, zagrożenia dla kobiet wynikające z obciążenia pracą i stresu w miejscu pracy są często niedoszacowane. EU-OSHA dąży do uwypuklenia tych różnic i poprawy stanu BHP w obszarach, które w największym stopniu dotyczą kobiet.

Podejście do BHP z uwzględnieniem kwestii płci oznacza zidentyfikowanie i uwzględnienie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Pracodawcy mogą:

  • dążyć do uczynienia pracy bezpieczniejszą i łatwiejszą dla wszystkich;
  • uwzględniać kwestie płci w ocenie ryzyka;
  • przeanalizować rzeczywiście wykonywaną pracę i unikać założeń dotyczących tego, kto i dlaczego jest zagrożony ryzykiem;
  • zapewnić elastyczne godziny pracy;
  • zaangażować kobiety w proces podejmowania decyzji BHP.

Takie podejście jest korzystne dla wszystkich pracowników, nie tylko kobiet.

Głównym celem jest zapewnienie, aby kwestie związane z płcią były uwzględniane w procesie kształtowania polityki i podejmowania decyzji w miejscu pracy i na poziomie UE. EU-OSHA aktywnie bada zagrożenia i tendencje związane z płcią. Obejmuje to badania skupione na sektorach, w których pracują kobiety (np. prace porządkowe) i na zagrożeniach, które dotyczą szczególnie kobiet. Ponadto włączamy tematykę płci w nurt innych obszarów badawczych. Zapewnia narzędzia i informacje, aby wesprzeć pracodawców w określaniu i wdrażaniu oceny ryzyka uwzględniającej różnice płci.

Zapraszamy również do zapoznania się z badaniami EU-OSHA dotyczącymi nowych zagrożeń i tendencji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia kobiet w pracy, a także z podręcznikami dobrych praktyk i narzędziami oceny ryzyka.

Źródło: www.euosha.eu

Skomentuj