Niska skuteczność szkoleń bhp

Niska skuteczność szkoleń bhp

Od pożegnania przechodzącego na emeryturę długoletniego okręgowego inspektora pracy w Krakowie rozpoczęła obrady 18 października 2016 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy.

Jej członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek głównego inspektora pracy o odwołanie Tadeusza Fica ze stanowiska szefa małopolskiego okręgu PIP w związku ze zgłoszoną przez niego rezygnacją.

Główny inspektor pacy Roman Giedrojć wręczył ustępującemu okręgowemu inspektorowi list okolicznościowy z podziękowaniami za jego dokonania zawodowe w ciągu ponad 20 lat wzorowego kierowania OIP w Krakowie. Podkreślił zaangażowanie Tadeusza Fica w podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku PIP wśród urzędów, instytucji i partnerów społecznych oraz kształtowanie rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zwiększenie kultury bezpieczeństwa pracy.

Tadeusz Fic otrzymał także kwiaty i podziękowania od przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie wsparcia pracodawców dążących do poprawy warunków pracy za pomocą programów prewencyjnych PIP i CIOP-PIB. Zaleca w nim m.in. kontynuowanie prowadzonych przez PIP programów prewencyjnych oraz prowadzonych przez CIOP-PIB informacyjnych kampanii społecznych i innych przedsięwzięć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje za celowe rozwijanie współpracy inspekcji z instytutem w zakresie wzajemnego wykorzystywania wydawnictw i materiałów informacyjnych w prowadzonych kampaniach i programach prewencyjnych.

Wiodącym tematem obrad był system szkoleń w dziedzinie bhp – ocena skuteczności i nadzoru nad szkoleniami. Główny inspektor pracy Roman Giedrojć poinformował, że w latach 2014-2015 inspekcja pracy przeprowadziła prawie 4,9 tys. kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o szkoleniach w dziedzinie bhp.

Tradycyjnie największa skala naruszeń dotyczyła nieterminowego przeprowadzenia szkoleń okresowych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u co drugiego kontrolowanego pracodawcy. Co trzeci kontrolowany pracodawca dopuszczał pracowników do pracy bez szkolenia wstępnego, co czwarty natomiast sam także nie uczestniczył w szkoleniu bhp.

Brak programów przeprowadzonych szkoleń, stwierdzony w co trzecim zakładzie, uniemożliwił ich ocenę pod kątem spełniania wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie częstym uchybieniem, mającym wpływ na jakość szkoleń, było niedostosowanie ich programów do specyfiki danego zakładu, tj. określonych warunków pracy oraz zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Skomentuj