Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 2

Najczęściej zadawane pytania związane z ochroną przeciwpożarową. Część 2

4. Czy budynek mieszkalny musi być wyposażony w gaśnice?

§ 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymienia obiekty, które powinny być wyposażone w gaśnice. Według zawartego tam zapisu „budynki mieszkalne” kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV nie muszą być wyposażone w gaśnice.

5. Gdzie i jakie hydranty należy zastosować?

Rozdział 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zatytułowany „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”, zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów hydrantów (hydrant 25, hydrant 33, hydrant 52 oraz zawór 52) oraz obiektów, które w hydranty (w domyśle „wewnętrzne”) powinny być wyposażone.

Informacje na temat „hydrantów zewnętrznych” zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w Rozdziale 2 oraz w Rozdziale 4.

6. W jakich budynkach należy zastosować czujki pożarowe?

Informacje na temat zastosowania systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) zawarte są w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wymienione tam zostały w 21 punktach obiekty, w których stosowanie SSP jest wymagane. SSP można także zastosować w innych obiektach, jeżeli właściciel, zarządca lub użytkownik, ewentualnie inna osoba (np. ubezpieczyciel) uzna to za zasadne (np. podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pożarowego, obniżeniem składki ubezpieczenia).  

7. Kto może prowadzić kontrole przeciwpożarowe?

Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą przeprowadzać strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy mają co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz wyższe wykształcenie i zostali upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W czynnościach kontrolno-rozpoznawczych mogą brać udział także (ale pod kierownictwem wspomnianych strażaków PSP z wyższym wykształceniem) strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy mają co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia i zostali upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu. Upoważnienie dla tych „innych osób” wydać może tylko właściwy miejscowo Komendant Wojewódzki PSP. Informacje na temat czynności kontrolno-rozpoznawczych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

8. Kto może przedłużać ważność gaśnicy?

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Ustawowym obowiązkiem właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, który zapewnia ich ochronę przeciwpożarową, jest zapewnienie konserwacji oraz napraw gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie – jest to jedna z siedmiu zawartych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, natomiast art. 4 ust. 2 tejże ustawy mówi, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b, czyli inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, specjaliści ochrony przeciwpożarowej, technicy pożarnictwa, inżynierowie pożarnictwa, inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego, lub uzyskać uznanie kwalifikacji nabytych – zgodnie z art. 4 ust. 2a oraz art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

9. Czy pracownik musi umieć gasić pożar?

Żaden pracownik nie ma prawnego obowiązku podejmowania działań w zakresie gaszenia pożarów. Art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mówiący o obowiązkach w sytuacji zagrożenia brzmi „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”. Jednak umiejętność użycia gaśnic oraz ich skuteczne wykorzystanie (dobrowolne, „na ochotnika”) może ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru oraz znacznie zmniejszyć straty z pożarem związane.

10. Kto może szkolić inspektorów ppoż.?

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej prowadzą: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej , ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 11. Jak często należy przeprowadzać ćwiczenia przeciwpożarowe?

Jeżeli pod pojęciem „ćwiczenia przeciwpożarowe” rozumieć będziemy praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, to w obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinny być one przeprowadzane co najmniej raz na 2 lata. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Należy pamiętać, że właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek powiadomienia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Autor:

mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Skomentuj