Osoba niepełnosprawna w pracy

Osoba niepełnosprawna w pracy

Początkiem maja obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jak zatem wygląda praca osób niepełnosprawnych? Czy mają takie same prawa i obowiązki jak każdy pracownik?

Aktem normatywnym regulującym uprawnienia i obowiązki niepełnosprawnego pracownika oraz jego pracodawcy jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.). Jak w przypadku wszystkich pracowników zakres regulacji w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych odnajdziemy także w Kodeksie pracy.

Powyższa ustawa o rehabilitacji dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepoprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego,
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  • o niepełnosprawności, wydany przed ukończeniem 16 roku z życia.

Stopnie niepełnosprawności

Znaczny

Zaliczamy się do nich osoby z naruszoną sprawnością organizmu, które nie są zdolne do pracy albo mogą pracować jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

Umiarkowany

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności możemy zaliczyć osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;

Lekki

Zaliczamy do nich osoby z naruszoną sprawnością organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu  do zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.  

Stopień niepełnosprawności dla osoby niepełnosprawnej orzeka się na czas określony (jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia) lub na stałe (jeżeli według rokowań medycznych nie istnieje szansa na poprawę stanu zdrowia).

Osoba niepełnosprawna, której stan zdrowia uległ zmianie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, która będzie uwzględniać zmianę stanu zdrowia.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Stosowanie wyżej wymienionych norm pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji, normy czasu pracy oraz zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach nie obowiązuje: 

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 

Skomentuj