Pamiętaj o odpowiednim wyposażeniu kabiny żurawia

16 maja 2019 r. upłynął termin dla pracodawców, na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia kabin żurawi wieżowych i szybkomontujacych oraz odpowiedniego oświetlenia terenu pracy.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujacych obowiązuje od 16 lutego tego roku. Jednak dwa przepisy tj. §20 i §21 weszły w życie 16 maja br. W tym terminie pracodawcy, zgodnie z § 20, powinni wyposażyć kabinę żurawia w:

 1. urządzenie komunikacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub § 16 ust. 3 (ww. rozporządzenia), umożliwiające operatorowi żurawia łączność z sygnalistą;
 2. sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku, słyszalny na określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia;
 3. diagram udźwigu;
 4. urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie;
 5. urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru mierzonej na wysokości wysięgnika;
 6. środki gaśnicze i środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

Powinno się także zadbać, zgodnie z § 21, o odpowiednie oświetlenie terenu pracy żurawia. Zgodnie z tym przepisem na terenie pracy żurawia przy ograniczonej widoczności zapewnia się:

 1. oświetlenie rozmieszczone w sposób niepowodujący oślepienia osób obsługujących żurawie;
 2. oświetlenie o odpowiednim natężeniu zapewniające właściwą widoczność operatorowi żurawia w każdym punkcie poboru ładunku
 3. światła obrysowe określające położenie skrajnych elementów żurawia.

Przypomnijmy, że przepisy, które weszły w życie 16 lutego odnoszące się do bhp przy obsłudze żurawi dotyczą wszystkich osób wykonujących pracę operatora żurawia, sygnalisty i hakowego – bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie zawartą z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, umowa o dzieło). 

Nowe rozporządzenie określiło m.in.:

 • zakres uprawnień do wykonywania pracy operatora, sygnalisty i hakowego;
 • zapewnienie przez pracodawcę przed dopuszczeniem do pracy operatora żurawia, sygnalisty i hakowego – obowiązkowych instrukcji bezpieczeństwa pracy;
 • zasady komunikowania się sygnalisty i operatora żurawia;
 • obowiązek zapoznania się operatora z książką dyżurów żurawia;
 • zasady bezpiecznej pracy żurawia w warunkach kolizyjnych, stwarzających możliwość zetknięcia się żurawia albo ładunku z innym żurawiem lub obiektem;
 • czynności zabronione przy obsłudze żurawi;
 • prawo operatora do powstrzymania się od pracy w przypadku, gdy zagrożone jest jego życie, zdrowie lub środowisko oraz łamane są przepisy BHP;
 • czas pracy operatora (nie może pracować dłużej niż 8 godz.);

oraz obowiązki pracodawcy wymienione powyżej.

W przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów zawartych w rozporządzeniu, operatorzy jak i związki zawodowe mają możliwość zgłaszania tych naruszeń do Państwowej Inspekcji Pracy.

Co grozi pracodawcom za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu? Państwowa Inspekcja Pracy może:

 • nakazać pracodawcy usunięcie wykrytych naruszeń w ustalonym terminie;
 • nakazać przerwanie prac i eksploatacji maszyn, gdy stwierdzi zagrożenia zdrowia lub życia;
 • nałożyć na pracodawcę mandat za każde stwierdzone wykroczenie w wysokości do 2 000 zł;
 • skierować do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy (jeśli ten odmówił przyjęcia mandatu lub gdy wykroczenia popełniono umyślnie, skutkują one bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia lub rażąco naruszają prawa pracownika) – sąd orzeka wtedy o grzywnie w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujacych (Dz. U. poz. 2147).

Skomentuj