Pomoc w zapobieganiu przyszłym zagrożeniom

Pomoc w zapobieganiu przyszłym zagrożeniom

Skuteczne zapobieganie nowym oraz pojawiającym się zagrożeniom wymaga aktualnych i wiarygodnych informacji.

Aby wypełnić swoją misję, EU-OSHA potrzebuje danych na temat pojawiających się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z czym prowadzi badania w tym zakresie od pierwszych lat XXI wieku.

Europejskie Obserwatorium Ryzyka dysponuje wyjątkowymi możliwościami analizowania informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w całej Europie, co umożliwia: Stworzenie ogólnoeuropejskiego przeglądu wspólnych tendencji i wyzwań. Przewidywanie zmian. Identyfikację potencjalnych nowych zagrożeń. Informacje te pozwalają badaczom i praktykom oceniać zachodzące zmiany technologiczne i społeczne oraz ich prawdopodobny wpływ na pracę. Pomagają także decydentom, rządom poszczególnych państw członkowskich, pracodawcom i partnerom społecznym w przewidywaniu zagrożeń i podejmowaniu działań w celu ich minimalizacji. Chodzi tutaj o nieznane wcześniej zagrożenia spowodowane przez zmiany społeczne/techniczne lub odkrycia naukowe, bądź też istniejące zjawiska, które uznaje się obecnie za zagrożenia w wyniku zmiany ich społecznego postrzegania. Są one oceniane jako narastające, jeżeli ich czynniki stają się coraz powszechniejsze, rośnie indywidualne narażenie na dane zagrożenie lub jego wpływ na zdrowie się powiększa.

EU-OSHA prowadzi też perspektywiczne badania mające poszerzyć naszą wiedzę o pojawiających się zagrożeniach, koncentrując się na zielonych miejscach pracy.

Opublikowano nową analizę określającą zakres perspektywicznych badań poświęconych nowym oraz pojawiającym się zagrożeniom i wyzwaniom w zakresie BHP – jest ona zawarta w raporcie. W wyniku przeprowadzonej analizy zakresu przedstawiono zalecenia dotyczące możliwych tematów takich przyszłych badań, jak też porady co do ich najbardziej odpowiedniej metodologii. W badaniu uwzględniono niemożliwe do przewidzenia zmiany w charakterze pracy związane z utrzymującą się niepewnością gospodarczą wynikającą ze światowego kryzysu finansowego, jak też wzięto pod uwagę przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze i technologiczne.

Skomentuj