Potknięcia, poślizgnięcia, upadki

Potknięcia, poślizgnięcia, upadki

Niezależnie od wykonywanego zawodu, każdy z nas może być narażony w pracy na potknięcia, poślizgnięcia czy upadki. Są to także jedne z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są najczęstszymi przyczynami powodującymi wypadki przy pracy, we wszystkich branżach - od przemysłu ciężkiego po administrację. Wiele z nich ma poważne konsekwencje: złamanie kości lub nawet wstrząśnienie mózgu. Takie zdarzenia wypadkowe mogą doprowadzić także do długotrwałej niezdolności do pracy.

Zasadnicze jest to, aby możliwość zagrożenia poślizgnięciem czy potknięciem była uwzględniona w ocenie ryzyka zawodowego. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem podejmowanie działań zmniejszających prawdopodobieństwa wystąpienia takich zdarzeń.

Kiedy dochodzi do poślizgnięcia a kiedy do potknięcia?

Do potknięcia dochodzi wówczas, gdy stopa poruszającego się człowieka napotka na przeszkodę np. wystający element lub zagłębienie, w wyniku czego pozostaje nieruchoma, a ciało porusza się dalej, napędzane siłą bezwładności. Do najczęstszych przyczyn potknięcia zalicza się:

  • zaczepienie o progi i instalacje poprowadzone w poprzek przejść,
  • uszkodzenia nawierzchni,
  • zalegające na drogach przedmioty.

Natomiast do poślizgnięcia dochodzi wówczas, gdy na śliskiej nawierzchni stopy tracą kontakt z podłożem i zaczynają się poruszać szybciej niż reszta ciała. Do najczęstszych przyczyn poślizgnięć zaliczyć można:

  • rozlane płyny,
  • zapylenie powierzchni,
  • oblodzenie na przejściach.

Na poślizgnięcie i potknięcie narażeni są nie tylko pracownicy, ale także inne osoby przebywające w zakładzie pracy np. osoby z zewnątrz – kontrahenci.

Profilaktyka

Aby skutecznie zapobiegać poślizgnięciom i potknięciom należy spełnić podstawowe wymagania dotyczące miejsc pracy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zagrożenia wynikające z poślizgnięć lub potknięć powinny zostać zidentyfikowane w procesie oceny ryzyka zawodowego oraz wyeliminowane, a jeżeli byłoby to niemożliwe – pracodawca ma obowiązek zastosować środki zmniejszające ryzyko z nimi związane.

Skomentuj