Rodzaje i cele badań technicznych dla UTB

Rodzaje i cele badań technicznych dla UTB

Urządzenia transportu bliskiego to maszyny techniczne, na których należy wykonywać badania techniczne.

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) pozwalają na przemieszczanie ładunków na niewielkich dystansach, a ich przeznaczenie i typ zależą przede wszystkim od przestrzeni, w której są wykorzystywane. UTB z powodzeniem znajdują zastosowanie w: zakładach produkcyjnych, magazynach czy placach budów. W artykule przedstawiamy rodzaje badań technicznych jakie są przewidziane dla tych urządzeń.  

Wyróżniamy trzy rodzaje badań technicznych UTB:

  • odbiorcze – wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację,
  • okresowe – wykonywane w toku eksploatacji UTB objętego dozorem pełnym,
  • doraźne – wykonywane po naprawie, modernizacji, wymianie elementów nośnych lub zmianie miejsca pracy: eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne.

Baddania odbiorcze mają na celu m.in. sprawdzenie, czy UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.

Zakres badania odbiorczego obejmuje:

  1. identyfikację UTB i sprawdzenie jego oznakowania;
  2. sprawdzenie: zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu, wyposażenia oraz stanu technicznego UTB, sposobu zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji;
  3. przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają pra­widłowo.

Badania okresowe mają na celu m.in. sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji, czy istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, jak również czy UTB wymaga przeprowadzenia działań naprawczych.

Swoim zakresem obejmują:

  1. sprawdzenie: księgi rewizyjnej i dziennika konserwacji, protokołów pomiarów elektrycznych, zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,
  2. oględziny UTB w miejscach dostępnych,
  3. przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.

Skomentuj