Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Przygotowanie terenu budowy, przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjal¬ne na budowie

Przygotowanie terenu budowy:

 • wygrodzenie i oznakowanie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
 • wyrównanie poziomów roboczych na ciągach komunikacyjnych na czas układa­nia podłóg i podłoży pod posadzki,
 • zabezpieczenie ścian i innych przegród, które mogą ulec przewróceniu,
 • zabezpieczenie balustradami krawędzi stropów nieobudowanych ścianami,
 • odpowiednie przygotowanie i wyposażenie dróg ewakuacyjnych,
 • ustalenie istniejących tras przebiegu mediów i zapoznanie z symbolami oznaczeń tych tras przez osoby wykonujące roboty budowlane,
 • wyposażenie się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od po­trzeb, w system sygnalizacji pożarowej,
 • rozmieszczenie gaśnic przenośnych w miejscach i ilościach zgodnych z wymaga­niami przepisów przeciwpożarowych.

Przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych:

 • w pomieszczeniach zamkniętych wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb bezpieczeństwa pracy; wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać odpo­wiedni dopływ świeżego powietrza, a także nie może powodować przeciągów, wy­ziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy,
 • system wentylacyjny (o ile jest wymagany) powinien być uruchamiany automa­tycznie lub włączany przez osoby przed wejściem w strefę, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe,
 • drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwierać się bez­piecznie oraz posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na wypa­dek przerwy w dopływie energii elektrycznej,
 • stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny być, w miarę moż­liwości, oświetlone światłem dziennym,
 • należy stosować oświetlenie sztuczne, jeżeli światło naturalne jest niewystarczają­ce do wykonywania robót oraz w porze nocnej,
 • otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wy­maganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych,
 • stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy,
 • stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów; sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni,
 • drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy należy oznakować znakami bezpieczeństwa,
 • mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudo­wane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 • schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania,
 • drogi komunikacyjne należy zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami,
 • drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć trwałe, ustabilizowane podło­że oraz trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną,
 • wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowy­wanych ładunków i środków transportu.

Skomentuj