Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Przygotowanie terenu budowy, przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne na budowie.

Przygotowanie terenu budowy:

 • wygrodzenie i oznakowanie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
 • wyrównanie poziomów roboczych na ciągach komunikacyjnych na czas układa­nia podłóg i podłoży pod posadzki,
 • zabezpieczenie ścian i innych przegród, które mogą ulec przewróceniu,
 • zabezpieczenie balustradami krawędzi stropów nieobudowanych ścianami,
 • odpowiednie przygotowanie i wyposażenie dróg ewakuacyjnych,
 • ustalenie istniejących tras przebiegu mediów i zapoznanie z symbolami oznaczeń tych tras przez osoby wykonujące roboty budowlane,
 • wyposażenie się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od po­trzeb, w system sygnalizacji pożarowej,
 • rozmieszczenie gaśnic przenośnych w miejscach i ilościach zgodnych z wymaga­niami przepisów przeciwpożarowych.

Przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych:

 • w pomieszczeniach zamkniętych wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb bezpieczeństwa pracy; wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać odpo­wiedni dopływ świeżego powietrza, a także nie może powodować przeciągów, wy­ziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy,
 • system wentylacyjny (o ile jest wymagany) powinien być uruchamiany automa­tycznie lub włączany przez osoby przed wejściem w strefę, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe,
 • drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwierać się bez­piecznie oraz posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na wypa­dek przerwy w dopływie energii elektrycznej,
 • stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny być, w miarę moż­liwości, oświetlone światłem dziennym,
 • należy stosować oświetlenie sztuczne, jeżeli światło naturalne jest niewystarczają­ce do wykonywania robót oraz w porze nocnej,
 • otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wy­maganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych,
 • stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy,
 • stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów; sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni,
 • drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy należy oznakować znakami bezpieczeństwa,
 • mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudo­wane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 • schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania,
 • drogi komunikacyjne należy zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami,
 • drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć trwałe, ustabilizowane podło­że oraz trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną,
 • wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowy­wanych ładunków i środków transportu.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjal­ne na budowie

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, które powinny być urządzone na terenie budowy

 • pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną;
 • umywalnia;
 • jadalnia;
 • suszarnia;
 • ustępy.

W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych ww. pomieszczeń stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, z wyjątkiem zagadnień przedstawio­nych poniżej:

 • w przypadku zlokalizowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość niż przewidują ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. 2,2 m,
 • dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża,
 • jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, czyli powinny się składać z dwóch części:
  • jadalni właściwej,
  •  pomieszczeń przygotowania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stoło­wych,
 • na terenie budowy, na której prace wykonuje więcej niż 20 pracujących:
  • zabrania się urządzania szatni i jadalni w jednym pomieszczeniu,
  • szafki na odzież osób wykonujących prace budowlane powinny być dwudzielne, z wydzieleniem przechowywania odzieży roboczej i odzieży własnej,
 • jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszcze­nia mieszkalne, które są wyposażone w odpowiednią do liczby zatrudnionych osób liczbę stołów i krzeseł z oparciami; stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadać wystarczające wyposażenie sanitarne, jadalnię, pomieszczenie do odpo­czynku, łóżka, szafki kuchenne, stoły i krzesła z oparciami, stosownie do liczby osób.

Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być większa jedynie dla pracowników pracu­jących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od najdalszego stanowiska pracy. W określonych warunkach mogą być też stosowane ustępy wyposażone w szczelne zbiorniki nieczystości.

UWAGA!

Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora.

Skomentuj