Zalecenia dla zarządzających budynkami

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną powyższy obowiązek obejmuje podejmowanie przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Dezynfekcja – jako podstawa działań zarządzających budynkami

Poza standardowym myciem zalecana jest dezynfekcja uprzednio umytych:

 • przestrzeni wspólnych w budynku (podłóg, schodów, wnętrz wind itp.),
 • powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów, domofonów, przycisków w windach, skrzynek pocztowych itp.).

Częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji oraz przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi czynnościami dezynfekującymi powinny być poprzedzone analizą uwzględniającą następujące czynniki:

 • specyfikę obiektu, w tym wielkość i rodzaj obiektu (otwarty czy zamknięty),
 • średnią liczbę osób przemieszczających się w częściach wspólnych,
 • rodzaj powierzchni, z którymi stykają się osoby (klamki, poręcze, uchwyty, krzesła, ławki, oparcia),
 • możliwość wietrzenia pomieszczenia, części wspólnych np. przez otwarcie okien,
 • metod i rodzajów środków stosowanych do dezynfekcji.

Środki do dezynfekcji

Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne wykaz produktów jest na bieżąco aktualizowany ma stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Należy zwracać uwagę na informacje zamieszczane na opakowaniu produktu biobójczego, które powinny dotyczyć:

 • zakresu stosowania produktu biobójczego (do jakich powierzchni produkt jest przeznaczony),
 • zaleceń dotyczących stosowania, dawki lub ilości,
 • zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego opakowaniem,
 • numeru serii i daty ważności produktu biobójczego,
 • czasu, po którym dana powierzchnia zostanie zdezynfekowana; czasu, po którym należy powtórzyć dezynfekcję; czas, po którym można ponownie używać zdezynfekowane rzeczy/powierzchnie; lub czasu, po jakim ludzie lub zwierzęta mogą przebywać w zdezynfekowanym pomieszczeniu, terenie,
 • niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń, w których ma być zastosowany produkt biobójczy, odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wykonania zabiegów, szczegółowych środków ostrożności, jakie należy zachować w czasie wykonywania zabiegów, przechowywania i transportu.

Na podstawie raportu technicznego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. określającego wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, do dezynfekcji:

 • zalecanie jest m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem,
 • w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, zalecane jest zastosowanie etanolu o stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem),
 • podstawowe środki stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powinny obejmować aminy IV-rzędowe, etanol, podchloryn sodu (nie jest natomiast zalecane stosowanie formaldehydu, gdyż wskazuje on działanie kancerogenne).

Zalecenia dotyczące wykonywania usług przez pracowników technicznych

Zalecane jest odłożenie wizyt pracowników technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego (np. w przypadku awarii) i nie jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu.

Przed umówieniem się na wykonanie usługi czy też przy wezwaniu należy zapytać wzywających, czy są w trakcie izolacji lub kwarantanny.

W przypadku wykonywania usług w lokalach, w których nie przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny, przy wchodzeniu do lokali zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:

 1. Należy poprosić lokatorów o przewietrzenie (w miarę możliwości) lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji.
 2. Należy poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych.
 3. Należy zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku/mieszkania.
 4. Należy przestrzegać zasad bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana.
 5. Należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, a także nieprzemakalny kombinezon/fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu – w razie potrzeby i w zależności od specyfiki prac).
 6. Po zakończeniu czynności w lokalu jednorazowe rękawiczki wyrzucić do kosza na odpady zmieszane – umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Obowiązek stosowania środków do ochrony rąk jest wyłączony przy pracach, które nie mogą być wykonywane przy ich użyciu lub gdy jest to znacznie utrudnione.

W przypadku przebywających w lokalu osób będących w trakcie kwarantanny lub izolacji, a gdy wykonywanie usługi jest konieczne dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej zaleceń:

 • należy poprosić lokatorów o przejście do pomieszczenia, do którego pracownik techniczny nie będzie zmuszony wchodzić,
 • zalecane jest, aby pracownicy techniczni wykonujący usługi w takim lokalu byli wyposażeni w następujące środki ochrony indywidualnej:
 1. kombinezon albo długi fartuch ochronny (jeśli wymaga tego charakter pracy);
 2. jednorazową maskę zakrywająca otwory oddechowe z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
 3. gogle lub przyłbicę ochronną;
 4. jednorazowe rękawice.

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, jak również ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

 • reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
 • zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnienie ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Źródło:

 1. www.gis.gov.pl

Skomentuj