Zasady wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Zasady wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach napojów oraz posiłków profilaktycznych. Koszty ich pokrywa pracodawca.

Szczegółowe zasady wydawania napojów i posiłków profilaktycznych reguluje rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zgodnie z tymi przepisami posiłki profilaktyczne muszą być dostarczane przez pracodawcę przy:

  • wszystkich pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, które powodują w ciągu jednej zmiany roboczej tzw. efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2 000 kcal u mężczyzn i 1 100 kcal w przypadku kobiet,
  • pracach fizycznych, powodujących w czasie jednej zmiany roboczej wydatek energetyczny ponad 1 500 kcal u mężczyzn i 1 000 kcal u kobiet, jeśli wykonywane są na otwartej przestrzeni w okresie od 1 listopada do 31 marca, albo w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie temperatura ze względów na stosowane technologii utrzymuje się stale poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenie termicznego wynosi powyżej 25°C,
  • robotach wykonywanych pod ziemią, przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych.

Natomiast napoje powinni otrzymywać osoby pracujące:

  • na otwartej przestrzeni, przy temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • na stanowiskach, na których temperatura w wyniku panujących warunków atmosferycznych przekracza 28°C,
  • przy pracach fizycznych, powodujących w ciągu jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1 500 kcal u mężczyzn i 1 000 kcal w przypadku kobiet,
  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wskaźnikiem obciążenia termicznego (WBGT) > 25°C,
  • w zimnym mikroklimacie, w którym wartość siły chłodzącej powietrza (WCI) > 1 000.

Aby określić wskaźniki mikroklimatu gorącego WBGT lub zimnego WCI niezbędne jest dokonanie ich pomiarów przez upoważnione laboratorium do badań środowiska pracy. Tylko w ten sposób można stwierdzić, czy pracownicy są uprawnieni do posiłków profilaktycznych i napojów. Dokonania pomiarów wymaga także określenie wydatku energetycznego.

Należy pamiętać, że gorący lub zimny mikroklimat w miejscu pracy, w świetle powyżej wspomnianego rozporządzenia jest uznawany za czynnik szkodliwy dla zdrowia.

Skomentuj