Czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia

Czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia

Czynniki stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia w miejscu pracy to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do utraty zdrowia, choroby zawodowej lub innego schorzenia

Czynniki środowiska pracy, mające znaczący wpływ na zdrowie pracownika, można podzielić na dwie grupy:

 1. Czynniki niebezpieczne, które działając na człowieka w sposób najczęściej nagły mogą spowodować u niego uraz (wypadek przy pracy). Do grupy tej zaliczamy kilka podstawowych typów zagrożeń:
 • zagrożenia związane z elementami maszyn (ruchomymi, luźnymi, ostrymi, wystającymi),
 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
 • zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,
 • zagrożenia poparzeniem,
 • zagrożenia pożarem lub/i wybuchem.
 1. Czynniki szkodliwe lub uciążliwe, które działając na pracownika przez dłuższy czas mogą spowodować obniżenie jego sprawności fizycznej i psychicznej lub zmiany w stanie jego zdrowia, a w konsekwencji doprowadzić do choroby zawodowej.

Stopień zagrożenia zdrowia pracowników zależy od stężeń lub natężenia czynnika szkodliwego, czasu i częstości narażenia, rodzaju pracy, dróg wchłaniania lub oddziaływania, wieku pracownika (młodociani są bardziej zagrożeni) oraz płci (szczególnie kobiety w okresie ciąży).

Dział 10 rozdział V Kodeksu pracy reguluje kwestię czynników oraz procesów pracy, które stwarzają szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia w miejscu pracy.

Czynniki chemiczne

Z czynnikami chemicznymi występującymi w środowisku pracy, mamy do czynienia nie tylko w zakładach przemysłu chemicznego, gdzie wytwarzane są substancje lub mieszaniny chemiczne, ale również w innych branżach, takich jak np.:

 • budownictwo,
 • szpitale i laboratoria,
 • warsztaty samochodowe i mechaniczne,
 • drukarnie,
 • stolarnie,
 • lakiernie,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • profesjonalnie sprzątanie itp.

Zgodnie z przepisami ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są m.in. substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych lub utleniających, łatwopalne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość i niebezpieczne dla środowiska.

Skomentuj