Definicja BHP

Co to jest BHP? Jaka jest definicja BHP?

Nie ma w polskim prawie, w żadnym przepisie normatywnej definicji bezpieczeństwa i higieny pracy.  Jedynym miejsce, gdzie taką definicję znajdziemy jest norma PN-N-1801:2004, ale zgodnie z ustawą o normalizacji stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

Zgodnie z definicją wyrażoną w powyższej normie, bhp to: stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Inną definicję znajdziemy na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy zawarte są generalnie w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ścisłe określenie tych przepisów jest istotne nie tylko z punktu widzenia zakresu obowiązków ciążących na stronach stosunku pracy, ale także ze względu na dopuszczalność regulacji uchybień przez inspektora pracy w drodze decyzji administracyjnej, jak również odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp, przewidzianej w art. 283 § 1 K.p.

W strukturze przepisów bhp wymienić należy:
— art. 66 ust. 1 Konstytucji RP,
— art. 15 K.p.,
— dział X K.p. oraz jego przepisy wykonawcze kodeksowe i przedkodeksowe,
— art. 2983 § 2 K.p.,
— art. 304–3044 K.p.,
— ustawy szczególne w rozumieniu art. 5 K.p. zawierające postanowienia bhp i przepisy wykonawcze do tych ustaw,
— ustawy odrębne zawierające postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i higieny pracy, pod warunkiem że nie zostały objęte nadzorem i kontrolą specjalistycznego organu,
— postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w układzie zbiorowym pracy i regulaminie pracy,
— postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w porozumieniu lub regulaminie telepracy, jeżeli nie stanowią one części składowej regulaminu pracy.
(por. szerzej T. M. Nycz, „Pojęcie przepisu bhp” cz. 1–3, PP).

Skomentuj