Do uzgodnień trafił projekt zmian w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Podniesienie od września 2023 r. kwoty refundowanych wynagrodzeń pracownikom młodocianym o 3 punkty procentowe – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który w poniedziałek trafił do uzgodnień.

Zgodnie z przepisami Kodekspracy Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.

W okresie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, które obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje uaktualnienie wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu.

Regulacja zakłada podwyższenie stosunku procentowego tego wynagrodzenia do wysokości: nie mniej niż 8 proc. – w pierwszym roku nauki; nie mniej niż 9 proc. – w drugim roku nauki; nie mniej niż 10 proc. – w trzecim roku nauki, a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7 proc. wynagrodzenia.

Według wyliczeń przedstawionych w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu, przyjmując do obliczenia wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r., czyli 6733,49 zł, kwota wynagrodzenia młodocianego wyniesie: w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 538,68 zł, w drugim roku nauki – nie mniej niż 606,01 zł, a w trzecim roku nauki – nie mniej niż 673,35 zł. W okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 471,34 zł.

„Oczekuje się, że wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników jednorazowo o 3 punkty procentowe będzie stanowił odczuwalną zmianę wysokości tego wynagrodzenia i wymierną zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W uchwalonym na posiedzeniu 4 sierpnia 2022 r. dezyderacie Sejmowej Komisji do spraw Edukacji, Nauki i Młodzieży do Rady Ministrów wskazano, że w państwach o ugruntowanym dualnym systemie kształcenia zawodowego wynagrodzenia młodocianych pracowników są zdecydowanie wyższe. Dla przykładu wskazano, że w Austrii wynoszą one od 14 do 71 proc. średniej krajowej, w Niemczech od 24,5 do 32,9 proc. średniej krajowej, a w Szwajcarii od 15 do 30 proc. średniej krajowej.

„Mając na uwadze obecnie bardzo niskie stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników w Polsce, zdecydowano o jednorazowym wzroście tych stawek o 3 punkty procentowe, aby zbliżyć się do stawek, jakie otrzymują młodociani pracownicy w innych krajach europejskich. Ponadto młodociani pracownicy niejednokrotnie pochodzą z rodzin, w których jest ciężka sytuacja finansowa, w związku z czym oczekuje się, że wymierny wzrost wynagrodzeń polepszy sytuację materialną młodych osób i jednocześnie podniesie to prestiż tych pracowników” – podkreślono w ocenie skutków regulacji.

Zaproponowano, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 1 września 2023 r.

Skomentuj