GIP: w ubiegłym roku spadła liczba wypadków przy pracy, ale dominują dwie branże

W 2022 r. zbadano 1920 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych było łącznie 2179 osób; rok wcześniej wypadków było 2104, a ucierpiały w nich 2294 osoby – poinformowała PAP Główny Inspektorat Pracy. Największa grupa poszkodowanych pochodzi z budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

W 2022 r. PIP zbadała łącznie 1920 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych było 2179 osób. 686 z nich odniosło ciężkie obrażenia ciała, a 247 zakończyło się śmiercią pracownika.

Z kolei w 2021 r. odnotowano ogółem 2104 wypadki, w których ucierpiały 2294 osoby. Dla 766 pracowników wypadki skończyły się ciężkimi obrażeniami ciała, a dla 289 – śmiercią.

W 2020 r. PIP zbadała łącznie 2016 wypadków przy pracy. Poszkodowanych było wówczas 2236 osób w tym 733 ciężko. 274 wypadki zakończyły się śmiercią pracownika.

Poszkodowani w zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach w 2022 roku, najczęściej pracowali w zakładach: przetwórstwa przemysłowego – 34,9 proc. (w 2021 r. – 38,0 proc.; w 2020 r. – 35,3 proc.), budowlanych – 24,5 proc. (w 2021 r. – 26,1 proc., w 2020 r. – 26,6 proc.) oraz handlowych i napraw – 9,4 proc. (w 2021 r. – 9,2 proc., w 2020 r. – 8,8 proc.).

W ostatnim czasie PIP informowała o kilkudziesięciu wypadkach przy pracy, które miały miejsce od kwietnia do czerwca 2023 r.

W woj. warmińsko-mazurskim na terenie budowy podczas wykonywania prac w wykopie pracownik został przysypany ziemią. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Na terenie tartaku w woj. pomorskim pracownik podawał deski do wielopiły. W czasie podawania elementu drewnianego doszło do odrzutu przecinanego detalu. Odrzucona deska wbiła się w podbrzusze mężczyzny. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała.

Z kolei w woj. lubelskim na terenie kaszarni w procesie prażenia kaszy gryczanej doszło do oderwania się kosza z gryką i przysypania pracującej w pobliżu osoby kilkoma tonami rozgrzanego produktu. W wyniku zdarzenia pracownik poniósł śmierć na miejscu.

Na Śląsku, w przedsionku kościoła, pracownik stojąc na rusztowaniu przygotowywał sufit do malowania. W czasie wykonywania pracy spadł z rusztowania z wysokości około 2 metrów na poziom posadzki. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu kręgosłupa.

PIP przypomina o zainicjowanych i realizowanych działaniach, które mają na celu poprawę sytuacji. Są to działania kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne, podnoszące świadomość wszystkich uczestników procesu pracy.

Jednym z działań Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzającym do ograniczania liczby wypadków przy pracy, jest realizowana w latach 2022 – 2024 „Strategia kontroli i prewencji w budownictwie”.

Głównym założeniem strategii jest synergiczne odziaływanie kontrolami na duże i małe place budowy w połączeniu z rozbudowanymi działaniami prewencyjnymi oraz promującymi bezpieczną pracę w tym sektorze.

Począwszy od stycznia 2022 roku rozpoczęły się planowe kontrole i rozpoznanie potrzeb i możliwości szkoleniowych wśród odbiorców działań PIP – pracodawców, pracowników oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Działania kontrolno–nadzorcze prowadzone w ramach 3-letniej „Strategii kontroli i prewencji w budownictwie” skoncentrują się na zagrożeniach wypadkowych związanych przede wszystkim z wykonywaniem prac na wysokości, w tym z rusztowań i drabin, a także zagrożeniach przy pracach ziemnych, w tym z użyciem maszyn budowlanych i urządzeń technicznych oraz przy pracach w wykopach.

Także w przetwórstwie przemysłowym PIP w 2022 r. zrealizowano kilka programów kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych, ukierunkowanych na poprawę warunków pracy. Wymienić tu można kontrole spełniania przez maszyny i urządzenia wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dyktowanych dyrektywami i rozporządzeniami unijnymi oraz przepisami krajowymi, ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach pracy stosujących substancje i mieszaniny chemiczne, wzmożony nadzór nad zakładami pracy, w których obserwowany jest wysoki poziom zagrożeń zawodowych i wypadkowych.

„Natomiast dla osiągnięcia trwałej poprawy w zakresie powszechnego przestrzegania przepisów bhp szczególnie istotne jest bezpośrednie zaangażowanie pracodawców w proces zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Najważniejsza jest świadomość, że obszar potocznie przez nich zwany bhp, to równie istotny aspekt funkcjonowania firmy, jak płynność finansowa, poszerzanie rynków zbytu i rozwój firmy” – podkreśla PIP.

Skomentuj