Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy traktować przede wszystkim jako dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publiczne zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Powinna się ona znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym, a także czynnościom konserwacyjnym,

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi,

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem odpowiednich graficznych danych,

9) wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w obiektach:

– produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej,

– znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa, a także zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych może stanowić część planu ochrony lub działań ratowniczych.

 Ważne jest także to, że istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji:

– co najmniej raz na 2 lata,

– każdorazowo po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

– kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,

– kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3,

– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Poruszone kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Skomentuj