Jak organizować szkolenia w czasie pandemii?

Wytyczne, które w ostatnim czasie są udostępniane m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą wielu branż. W przypadku organizacji szkolenia także należy przestrzegać podstawowych wymogów sanitarnych.

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość organizacji zgromadzeń do 150 osób. Dlatego też podczas organizowania szkoleń m.in. otwartych, doskonalących czy zawodowych należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń i kontrolować liczbę osób przebywających na terenie tego wydarzenia. Poniżej prezentujemy ważne zalecenia dotyczące organizacji szkoleń w czasie trwającej nadal epidemii.

W dalszym ciągu, pomimo ściągania obostrzeń, nie przywrócono pełnego ruchu granicznego, dlatego obecnie realizuje się wyłącznie szkolenia na terenie kraju.

Podczas organizowania szkolenia należy zwrócić uwagę przede wszystkim na układ przestrzenny, czyli ustawienie krzeseł, stołów, biurka itp. Powinien być on zorganizowany w sposób:

 • zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania/wydarzenia na min. 2 metry,
 • uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika szkolenia (miejsca/krzesła itp. powinny być specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).

W miejscu, gdzie odbywa się szkolenie należy zapewnić odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla uczestników, a w szczególności: przy wejściach na teren spotkania, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu do toalet.

Należy zapewnić regularne (kilka razy w ciągu dnia, nie rzadziej niż co godzinę, w zależności od liczby uczestników) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy szkolenia, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski itp.

Bardzo ważne jest również utrzymanie w pomieszczeniu, w którym odbywa się szkolenie, dobrej wentylacji, dlatego należy często je wietrzyć (szczególnie przed, jak i po samym szkoleniu) oraz kompleksowo myć/sprzątać przy wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących miejsce realizacji szkolenia (przed i po).

Należy także zorganizować strefę wejścia/ wyjścia na teren realizacji szkolenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • w widocznym miejscu przed wejściem na teren szkolenia powinna być umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk;
 • oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min.
  2-metrową odległość pomiędzy uczestnikami;
 • w ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren szkolenia np. otwarcie na stałe drzwi;
 • należy maksymalnie jak jest to możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wychodzących i wchodzących, ograniczyć możliwość zebrania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.

W przypadku zorganizowania punktu rejestracji uczestników szkolenia należy posiłkować się następującymi wytycznymi:

 • rekomenduje się rezygnację z punktu rejestracji uczestników szkolenia na rzecz wcześniejszej rejestracji online;
 • w przypadku funkcjonowania punktu rejestracji uczestników należy ograniczyć czas przebywania w tym miejscu do minimum. Zaleca się wcześniejszą rejestrację online i maksymalne ograniczenie czynności operacyjnych przez pracowników punktu rejestracji;
 • należy stosować min. 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi na rejestrację poprzez np. komunikat słowny;
 • dezynfekować powierzchnie lady w punkcie obsługi/ rejestracji nie rzadziej niż co godzinę. 

Organizator szkolenia powinien zorganizować szatnię/ punkt przechowywania bagażu w sposób następujący:

 • zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników szkolenia;
 • jeżeli jednak szatnie obsługiwane są przez pracowników to powinni oni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk;
 • oczekiwanie w kolejce do szatni powinno umożliwiać min. 2-metrową odległość pomiędzy uczestnikami;
 • w miarę możliwości okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku, a wydawane przez obsługę numerki przyporządkowane do okrycia wierzchniego powinny być do użytku jednorazowego.

Jeżeli organizator szkolenia zapewnia uczestnikom posiłki i napoje, to powinny być one:

 • serwowane przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów);
 • spożywane przez uczestników jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 2 m dystansu pomiędzy siedziskami, stołami, stolikami koktajlowymi);
 • w przypadku systemu zmianowego przy wydawaniu posiłków i napojów obsługa powinna po uprzednim wykorzystaniu przez daną osobę lub osoby krzesła/stołu/stolika, natychmiast zdezynfekować dany mebel stosując odpowiednie środki.

W ogólnodostępnych toaletach dla uczestników, ale także dla wykładowców, pracowników biorących udział przy organizacji szkolenia, należy:

 • zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki papierowe;
 • wywiesić instrukcję dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.;
 • zakazać używania suszarek do rąk;
 • zwiększyć częstotliwość sprzątania i dezynfekcji toalet;
 • przypominać o zasadzie 2 metrów odstępu pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z toalet.

Pozostałymi zaleceniami, którymi należy się kierować przy organizacji szkolenia to:

 1. mierzenie temperatury u uczestników szkolenia za ich zgodą przez wyznaczone do tego osoby za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych;
 2. obowiązkowe stosowanie przez uczestników oraz pracowników biorących udział przy organizacji szkolenia, środków ochrony osobistej – maseczki/przyłbicy i jednorazowych rękawiczek;
 3. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników i pracowników przed wejściem na teren szkolenia;
 4. zapewnienie w miejscu realizacji szkolenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez uczestników;
 5. ograniczenie do minimum ilości personelu, pracowników do obsługi szkolenia;
 6. przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych;
 7. przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników;
 8. w przypadku wydarzenia/spotkania dla minimum 50 uczestników zapewnienie obecności w miejscu szkolenia zespołu ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID-19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej;
 9. uczestnik szkolenia powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 10. wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i w płyn do dezynfekcji) pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966, 991 i 1006).

Źródła pomocnicze:

 1. Podstrona Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/rozwoj;
 2. Strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl

Skomentuj