Niski poziom absencji chorobowej w czerwcu

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu bieżącego roku wystawiono zwolnienia lekarskie na 18 051,3 tys. dni. Jest to najniższy wyniki w tym roku. Najwięcej zwolnień wystawiono w marcu, a obejmowały one – 24 262,8 tys. dni. 

Od stycznia do czerwca 2022 r. ZUS odnotował łącznie 131 503,3 tys. dni zwolnień lekarskich, w tym przez 72 120,3 tys. dni pracownicy przebywali na zasiłkach chorobowych.  W czerwcu 2022 r. kwota wypłat z tytułu zasiłków chorobowych wyniosła 1 112 969,3 tys. zł., a   przeciętna dzienna wysokość zasiłku wyniosła 103,66 zł.

Liczba dni absencji chorobowej z podziałem na miesiące w 2022 r.:

  • Styczeń – 23 540,6 tys.
  • Luty – 23 609,4 tys.
  • Marzec – 24 262,8 tys.
  • Kwiecień – 22 193,9 tys.
  • Maj – 19 845,4 tys.

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym ubezpieczony ze względu na jego stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny.

Zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Zaświadczenie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż 4. dnia po dniu badania, jeżeli:

  • bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
  • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

Okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy przez lekarza psychiatrę może obejmować okres wcześniejszy niż określony w ust. 3, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. poz. 2013).

Źródło:

www.zus.pl

 

Skomentuj