Nowy wzór protokołu obowiązkowej kontroli

Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli ma charakter wykonawczy w obliczu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo budowlane, określa wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, która wymagana jest przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 września 2021 r.

Kiedy sporządza się protokół?

Protokół obowiązkowej kontroli jest sporządzany oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego, objętego wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla którego wymagane jest przeprowadzenie obowiązkowej kontroli.

Organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie nadzoru budowlanego.

Protokół przechowuje się przez okres istnienia obiektu budowlanego.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Konieczność wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli wynikła z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany uwzględniają przepisy płynące z ustawy nowelizującej, a także wynikają z konieczności wprowadzenia lepszej przejrzystości protokołu.

Rozporządzenie określa wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, która wymagana jest przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nowy wzór protokołu

W celu polepszenia przejrzystości protokołu, na pierwszej stronie skrócono jego tytuł, który teraz brzmi: „PROTOKÓŁ OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI”

Punkt pierwszy pozostał bez zmian. Jest to miejsce, w którym należy przedstawić inwestora.

W punkcie drugim, na podstawie dodanego ust. 2a w art. 59d ustawy – Prawo budowlane, zamieszczono nowy element – Oznaczenie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia budowy.

W punkcie trzecim należy scharakteryzować obiekt podając jego rodzaj i kategorię.

Punkt czwarty dotyczy umiejscowienia obiektu budowlanego. Dookreślono tutaj, że oznaczenie to może być dokonane poprzez podanie adresu obiektu. W przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany.

W punkcie piątym określa się datę przeprowadzenia kontroli.

Punkt szósty jest miejscem, w którym przedstawia się osoby przeprowadzające kontrolę.

W kolejnym punkcie, wskazuje się osoby, które biorą udział w przeprowadzonej kontroli z wyszczególnieniem sprawującej funkcji.

Ósmy i dziewiąty punkt, są miejscami, w których przedstawia się wezwania do przeprowadzenia kontroli, datę wezwania, datę wpłynięcia wezwania do organu nadzoru budowlanego oraz, jeśli była taka konieczność, informacje o jego uzupełnieniu.

W punkcie dziesiątym, podzielonym na podpunkty przedstawia się ustalenia kontroli.

  • Punkt 10.1 określa zgodność realizacji obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu. Zasadniczą różnicą do poprzedniej wersji wzoru protokołu jest dodanie miejsca, w którym określa się podstawę dokonania ustalenia zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, wskazując dokument, na podstawie którego dokonano oceny zgodności w tym zakresie bądź wykazanie ustaleń własnych.
  • Punkt 10.2 określa zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym. Jeżeli zamierzenie budowlane zostało zrealizowane na podstawie projektu budowlanego sporządzonego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 18 września 2020 r., pkt 10.2. dotyczy zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym.

W punkcie 10.2.1. określa się zgodność w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego; w 10.2.2 – wykonanie widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego; w 10.2.3. geometrię dachu; w 10.0.2.4 wykonanie urządzeń budowlanych, w tym urządzeń służących ochronie środowiska; punkt 10.2.5 odnosi się do wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalacji służących ochronie środowiska; kolejny punkt dotyczy  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w tym osoby starsze – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

  • Punkt 10.3. zawiera ustalenia co do wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego wbudowanych w obiekt budowlany.
  • Punkt 10.4 zawiera ustalenia co do wykonania nałożonego w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych.
  • Punkt 10.5 przedstawia uzgodnienia dotyczące odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie innym niż ustalono w punktach od 10.1 do 10.4. Nowym rozwiązaniem jest rezygnacja z uszczegóławiania, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę jest istotne, czy nieistotne.
  • Punkt 10.6. uwzględnia ustalenia co do wykonania wszystkich robót budowlanych określonych projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę.
  • W punkcie 10.7. określa się spełnienie warunków umożliwiających funkcjonowanie obiektu budowlanego lub jego części zgodnie z przeznaczeniem, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Przy ocenie ww. kwestii wprowadzono pola wyboru: „warunki zostały spełnione”, „nie zostały spełnione warunki w zakresie”, „nie dotyczy”.
  • Punkt 10.8 protokołu przedstawia uwzględnienia dotyczące kwestii uporządkowania terenu budowy.
  • W punkcie 10.9. zawiera się ustalenia w zakresie użytkowania obiektu budowlanego przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  • Punkt 10.10. zawiera inne ustalenia poczynione w trakcie kontroli obowiązkowej.

W końcowej części znajduje się miejsce na załączniki, gdzie można dołączać dokumenty potwierdzające ustalenia dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1719).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Źródło pomocnicze:

 1. legislacja.gov.pl

Skomentuj