Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. W związku ze zbliżającym się okresem letnim, pracodawca ma obowiązek podjęcia dodatkowych działań z zakresu bhp.

szkolenie

Każdy pracodawca, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i liczbę zatrudnianych osób, ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia. Wynika to z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.). Obowiązek ten ciąży na pracodawcy w każdej porze roku, bez względu na warunki pogodowe.

Warunki atmosferyczne, w tym temperatura wyższa od przeciętniej, powodują rozszerzenie obowiązków pracodawcy o zapewnienie określonym grupom pracowników napojów profilaktycznych. Regulacja prawna dotycząca napojów profilaktycznych znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279).

Zgodnie z tym rozporządzeniem napoje profilaktyczne należy zapewnić pracownikom zatrudnionym m.in.:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Wymóg ten nakłada na pracodawcy ustalenie wykazu stanowisk pracy, na których wydawane są napoje profilaktyczne, a także zasad ich wydawania. Pracodawca ustala to, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, z przedstawicielem pracowników.

Napoje zimne, wzbogacone o odpowiednie sole mineralne i witaminy powinny być zapewnione pracownikom w ilości zaspakajającej ich potrzeby w ciągu całej zmiany roboczej.

Pracodawca, który nie wywiąże się powyższych obowiązków, może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W niektórych przypadkach upały mogą być powodem odsunięcia pracownika od pracy lub przeniesienia go na takie stanowisko, w których wysokie temperatury nie są, aż tak dokuczliwe. Nie tyczy się to jednak ogółu pracowników, ale tylko tych grup pracowniczych, w których zdrowie znajduje się pod szczególną ochrona. Do takich grup możemy zaliczyć młodocianych oraz kobiety w ciąży.

Jeżeli pracownik młodociany pracuje w pomieszczeniach:

  • w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność powietrza 65%,
  • w środowisku pracy o dużych, nagłych wahaniach temperatury o różnicy co najmniej 15°C, jeżeli nie ma możliwości zapewniania takiemu pracownikowi co najmniej 15 minutowej adaptacji w pomieszczeniach o pośredniej temperaturze,

należy go odsunąć od pracy lub przenieść do innej, o odpowiednich warunkach – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu pracy wzbronionym młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 150).

W przypadku kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią do wykazu prac uciążliwych, niebezpiecnych lub szkodliwych dla zdrowia, zaliczamy pracę wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest większy od 1,0 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796).

Komentarze (3)

Praca w wysokiej temperaturze i zapewnienie wody przez pracodawce

Łukasz - 15 lipca 2019 11:21

Witam. Pracuje na podnośniku kontenerów i sprzęt w którym pracuje niema klimatyzacji. W słoneczny dzień w mojej maszynie jest minimum 30 C . Czy w tym wypadku należy mi się woda od pracodawcy ?

Ustawa o opałach

Blue - 14 czerwca 2019 14:51

*Ustawy o Upałach 😀😀

Ustawa o opałach

Blue - 14 czerwca 2019 14:49

Zapraszamy do Żor na Śląsku,tu sie posypią kary za niedostosowanie sie do Ustawy o opałach 😀😀😀

Skomentuj