Obróbka metali skrawaniem

Każdy zakład posiada większy lub mniejszy warsztat mechaniczny — ślusarski, w którym znajdują się obrabiarki skrawające do metali, wykorzystywane najczęściej przez służby utrzymania ruchu.

Ogólne wymagania dotyczące eksploatacji:
– montaż i eksploatacja obrabiarek powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi,
– transport zmechanizowany przedmiotów przeznaczonych do obróbki skrawaniem i ich odbiór po wykonanej obróbce należy tak organizować, aby nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników i transportu wewnątrzzakładowego,
– narzędzia pomocnicze i pomiarowe stosowane przy obsłudze obrabiarek powinny być oddzielone od miejsca składowania przedmiotów przed i po obróbce skrawaniem,
– wióry powstające podczas pracy obrabiarek powinny być na bieżąco usuwane z pomieszczeń pracy lub hal na składowiska zakładowe,
– przy wieloosobowej obsłudze obrabiarek kierujący pracownikami musi mieć możliwość obserwowania bez przeszkód pracy nadzorowanych obrabiarek,
– obrabiarki powinny być wyposażone w osłony chroniące pracowników przed urazami powodowanymi przez wióry oraz przed rozbryzgiem cieczy chłodzących,
– należy zapewnić oświetlenie stanowisk pracy za pomocą prądu elektrycznego o napięciu 24 V,
– stanowiska pracy przy obrabiarkach powinny mieć powierzchnię równą, bez progów i śliskich nawierzchni.
Pracownicy obsługujący narażeni są na zagrożenia analogiczne jak wymienione przy obrabiarkach do drewna.
Każda obrabiarka powinna być wyposażona w:
– osłony uniemożliwiające ich otwarcie podczas pracy obrabiarki (osłony stałe, wystające poza obrys obrabiarki oraz osłony ruchome, zmieniające swoje położenie w czasie pracy obrabiarki muszą być oznakowane barwami i znakami bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami),
– sprawnie działające wyłączniki lub system wyłączników, łatwo dostępnych z miejsca roboczego,
– sygnalizatory (dźwiękowe, świetlne lub barwne) ostrzegające przed niebezpieczeństwem, umieszczone w strefie dobrego słyszenia i widzenia przez pracowników,
– urządzenia do uruchamiania i wyłączania obrabiarek wykluczające ich przypadkowe włączenie,
– wyłączniki awaryjne (koloru czerwonego),
– uchwyty (imadła, przyrządy) zabezpieczające obrabiany przedmiot przed zmianą położenia lub wyrwaniem,
– hamulce umożliwiające szybkie zatrzymanie (obrabiarki szybkobieżne).

Niezależnie od tego przy obsłudze obrabiarek do metalu należy przestrzegać następujących zasad:
– każdorazowo przed uruchomieniem obrabiarki pracownik winien sprawdzić dokładnie, czy uruchomienie obrabiarki nie grozi wypadkiem (czy obrabiarka ma wszystkie niezbędne osłony i zabezpieczenia), przy obsłudze wieloosobowej każdy z pracowników powinien potwierdzić, że można uruchomić obrabiarkę,
– stanowiska pracy wokół obrabiarek nie powinny powodować niebezpiecznych sytuacji przy ich obsłudze,
– drogi i przejścia wokół nich powinny uwzględniać wymóg organizacji bezpiecznych stanowisk pracy,- wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy stosować urządzenia pomocnicze do podnoszenia i zakładania przedmiotów przeznaczonych do obróbki,
– podczas obsługi obrabiarek pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (np. okulary ochronne, ochrony dróg oddechowych) i używać ich ze względu na niebezpieczeństwo urazów — wiórami, odpry-skami, pyłami; usuwania wiórów należy dokonywać za pomocą np. sprężonego powietrza, szczotek, haczyków,
– naprawa obrabiarek powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe (po zatrzymaniu, wyłączeniu i umieszczeniu czytelnych napisów „Naprawa — nie uruchamiać”),
– miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone (najlepiej światłem dziennym), przy oświetleniu elektrycznym źródła światła nie mogą powodować olśnienia wzroku pracownika, należy stosować oświetlenie miejscowe bezpo-średnio skierowane na obrabiany przedmiot,
– podłoga wokół obrabiarek winna być sucha i nie śliska,
– obrabiarki o napędzie i sterowaniu elektrycznym powinny mieć sprawną (sprawdzoną) ochronę przeciwporażeniową,
– należy zapobiegać możliwości bezpośredniego zetknięcia się ciała pracownika z płynami chłodzącymi.

Skomentuj