Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Ratownik medyczny zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Ratownik medyczny jest uprawniony do udzielania sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone na podstawie ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191 poz. 1410 ze zm. – t. jedn. w Dz.U. z 2013 r. poz. 757).
Podstawowe czynności ratownika medycznego to:
- zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar;
- dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych, także z użyciem specjalistycznego sprzętu i leków;
- transportowanie do szpitala osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielanie jej wsparcia psychicznego;
- organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W razie potrzeby ratownik medyczny pomaga w organizowaniu ewakuacji z miejsc zagrożenia i wspomaga ekipy ratownicze.
Do obowiązków ratownika medycznego należy ponadto:
- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
- współpraca z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych;
- korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
- postępowanie zgodnie zasadami etyki zawodowej;
- przestrzeganie zapisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych.
Ratownik medyczny wykonujący czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 ze zm.)
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:
- ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny", lub posiada odpowiedni dyplom wydany poza granicami naszego kraju, akceptowany w naszym państwie;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu,
- wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu;
- przebyła wymagane szkolenia, w tym z zakresu BHP.

Skomentuj