Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową. Część 1.

1. Kto może prowadzić szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Obowiązek „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi” należy do właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Jednak dalsze zapisy przytoczonej ustawy wymagają, aby czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli wymienieni w art. 4 ust. 2a i ust. 2b – specjaliści ochrony przeciwpożarowej, inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego, inżynierowie pożarnictwa, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, technicy pożarnictwa oraz osoby o uznanych ww. kwalifikacjach.

2. Czy w firmie musi być zatrudniona osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  i wydane na jej podstawie rozporządzenia nie wymagają zatrudnienia w firmie osób realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, lecz nakładają na właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, budynku lub na terenie. Aby zrealizować te obowiązki (wymienione w art. 4 ust. 1 przytoczonej ustawy) należy posiadać odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2a. i 2b. Jednak art. 8. przewiduje dobrowolność skorzystania przez właściciela, zarządcę lub użytkownika z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej – czyli właściciel, zarządca lub użytkownika nie musi uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach w celu uzyskania wymaganych kwalifikacji, lecz może zatrudnić osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przytoczoną ustawą.

3. Ile gaśnic powinno być w firmie?

 Rodzaj gaśnic znajdujących się na wyposażeniu firmy powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w firmie. Grupy pożarów zostały wymienione w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ilość gaśnic (a ściśle – ilość jednostek masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach) uzależniona jest od: kategorii obiektu, gęstości obciążenia ogniowej występującej w obiekcie oraz powierzchni chronionej przez te gaśnice. Nie da się odpowiedzieć na zadane pytanie bez szczegółowej analizy wspomnianych czynników.

4. Czy budynek mieszkalny musi być wyposażony w gaśnice?

§ 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymienia obiekty, które powinny być wyposażone w gaśnice. Według zawartego tam zapisu „budynki mieszkalne” kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV nie muszą być wyposażone w gaśnice.

Autor:

mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Skomentuj