Od 1 września 2023 r. zmiany dla pracowników młodocianych oraz w składkach ZUS

Wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych i zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – to zmiany, które wejdą od 1 września – powiedziała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników młodocianych wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, która od 1 września 2023 r. wprowadza wyższe płace dla tej grupy pracowników.

Jak przypomniała, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 września 2023 r. wskaźnik ten wzrośnie o 3 proc. i będzie wynosił: nie mniej niż 8 proc. – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; nie mniej niż 9 proc. – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; nie mniej niż 10 proc. – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Od 1 września 2023 r. wzrośnie również wynagrodzenie młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy i będzie wynosiło nie mniej niż 7 proc. wynagrodzenia (obecnie 4 proc.).

„Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne oraz że pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe” – przypomniała.

Zwróciła uwagę, że to nie jedyne zmiany, które wejdą w życie 1 września – zmienią się także zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie podwyższona do 450 zł kwota wyłączenia z podstawy oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz modyfikacji zasady przeliczania na złotówki tzw. „ozusowanych” przychodów osiąganych w walutach obcych.

„Nowelizacja nie tylko podniosła miesięczny limit wyłączenia składkowego o 150 zł (z 300 zł), lecz także wskazała wprost – co trzeba ocenić pozytywnie – iż wyłączeniem tym objęta jest także wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych” – powiedziała Jurkiewicz.

Jurkiewicz wskazała, że od 1 września przepis dotyczący przychodów osiąganych w walutach obcych będzie bardziej szczegółowy. Jak przypomniała, do tej pory wskazane było jedynie, że stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zostanie wprowadzony podział na płatnika składek oraz na pozostałe podmioty, które będą pełnić funkcję płatnika składek.

„Szczególnie ta druga część ma tu ważne znaczenie, gdyż dotyczy sytuacji pracowników, w stosunku do których to ZUS przejmuje funkcję płatnika składek w zakresie przeliczenia uzyskanego przez pracownika przychodu w walucie obcej na walutę krajową” – zaznaczyła Jurkiewicz. Dodała, że to będą szczególnie przypadki pracowników delegowanych do pracy zagranicę.

Monika Jurkiewicz jest radcą prawnym, specjalistą i praktykiem prawa pracy, ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za produkt. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Skomentuj