Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów o minimalnym wynagrodzeniu w 2024 r.

Rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Założono, że od stycznia najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto – tak przewiduje opublikowany w piątek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Zgodnie z przepisami jeżeli Rada Dialogu Społecznego w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te w drodze rozporządzenia ustala do 15 września Rada Ministrów. Na posiedzeniu plenarnym RDS 10 lipca stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.

Ustalone przez rząd wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione RDS do negocjacji.

Zgodnie z prawem jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

W opublikowanym w piątek projekcie rozporządzenia Rady Ministrów utrzymano wcześniejsze propozycje. Założono, że od stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, od stycznia 2024 r. ma wynieść 27,70 zł, a od lipca – 28,10 zł.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu wskazano, że skoro wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3600 zł, od której obliczana jest wysokość przeciętnego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r., jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r. (7124,26 zł), przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. nie uwzględnia się 2/3 PKB.

W OSR poinformowano, że relacja proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę do prognozowanego na 2024 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (7794 zł) wynosi od 1 stycznia 2024 r. 54,4 proc., a od 1 lipca 2024 r. – 55,2 proc.

Rząd szacuje, że minimalne wynagrodzenie otrzymuje 3,6 mln osób. Od 1 lipca najniższa pensja wynosi 3600 zł, a stawka godzinowa 23,50 zł.

Skomentuj