Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami

Wyroby niezgodne z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami też mają swoje rejestry.

Rejestry wyrobów, które są niezgodne z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami, dostępne są w Internecie na stronie www.uokik.gov.pl/bip.php.

Każdy opublikowany wpis do rejestrów dotyczy jednego, konkretnego wyrobu. Osoba zainteresowana znajdzie w odpowiednim rejestrze następujące dane:

– datę wpisu do rejestru,

– numer identyfikacyjny wpisu do rejestru,

– oznaczenie decyzji będącej podstawą wpisu do rejestru,

– nazwę wyrobu,

– kod wyrobu wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – kod PKWiU określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.,

– opis wyrobu pozwalający na jego identyfikację,

– informację o grupie użytkowników lub konsumentów, dla których przeznaczony jest wyrób,

– nazwę państwa wytworzenia wyrobu, jeżeli jest to niezbędne w celu identyfikacji wyrobu,

– dane przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu lub oddał do użytku wyrób bądź dostarczył albo udostępnił wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu, w tym określenie, czy działał on jako producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer czy dystrybutor, jeżeli jest to niezbędne w celu identyfikacji wyrobu,

– dane producenta, jeżeli wspomniany przedsiębiorca nie jest producentem wyrobu, a jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu,

– opis rodzaju i zakresu niezgodności wyrobu z określonymi wymaganiami,

– określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób,

– określenie środków, jakie przedsiębiorca lub wyspecjalizowany organ zastosował odnośnie do wyrobu niezgodnego z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami,

– inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu,

– ewentualnie fotografię wyrobu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po dniu, w którym wydana przez niego decyzja będąca podstawą wpisu stała się ostateczna, lub niezwłocznie po otrzymaniu kopii ostatecznej decyzji stanowiącej podstawę wpisu od innego wyspecjalizowanego organu.

Szczegółowy sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami (Dz. U. poz. 385).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj