Środki finansowe dla zakładowych straży pożarnych

Dziś (23 lipca) wchodzi w życie rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, według którego środki finansowe w 2022 r. zostaną przeznaczone dla zakładowych straży pożarnych.

W rozporządzeniu na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej zarządza się, że wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej zakładowych straży pożarnych działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala się w 2022 r. w kwocie 35 000 zł.

Proces ubiegania się od dotację

Jednostki, które ubiegają się o przyznanie dotacji składają wnioski z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia przeznaczonych do dofinansowania właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.

Zadaniem komendanta powiatowego (miejskiego) PSP jest sprawdzenie prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalno-rachunkowym.

W dalszej kolejności wnioski akceptowane są przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem zawarcia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji jest zaakceptowanie wniosków złożonych przez jednostki na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego.

Cel przeznaczenia środków

W ocenie skutków regulacji ustawy znajdujemy informacje, że w części 42 ustawy budżetowej na rok 2022 – Sprawy wewnętrzne, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakładowych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przewidziano kwotę 35 000 zł.

Kwota ta jest przewidziana na utrzymanie gotowości bojowej i została podzielona na 7 zakładowych straży pożarnych (4 jednostki zakładowych straży pożarnych, 1 jednostka zakładowej służby ratowniczej, 2 jednostki lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej).

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupu:

  • sprzętu pożarniczego i specjalistycznego (np. sprzęt gaśniczy, armatura wodna, sprzęt pianowy, sprzęt do działań specjalistycznych na poziomie podstawowym, zestawy ratownictwa medycznego, inny sprzęt ratowniczy), motopomp pożarniczych, pomp do wody zanieczyszczonej, agregatów prądotwórczych, detektorów (wielo lub jednogazowych) umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla;
  • sprzętu łączności (np. radiotelefony, zestawy podhełmowe, ładowarki do radiotelefonów, megafony, syreny alarmowe, systemy selektywnego alarmowania);
  • wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków-ochotników (np. ubrania specjalne,
  • obuwie strażackie, hełmy, aparaty ochrony dróg oddechowych.

Wpływ rozporządzenia na działalność zakładowych straży pożarnych

Poprzez zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej współtworzących krajowy system ratowniczo-gaśniczy omawiana dotacja przyczyni się do poprawy jakości bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

Uzupełnienie i wymiana wyposażenia strażaków przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób prowadzących działania ratownicze. Działanie to jest konieczne z uwagi na zmieniający się charakter tych zdarzeń i pojawiające się nowe zagrożenia.

Wymiana i zakup sprzętu łączności (radiotelefonów i systemów selektywnego alarmowania), wpłynie na skrócenie średniego czasu podjęcia interwencji, co odgrywa szczególnie ważną rolę – wpływając na czas dotarcia sił ratowniczych do zdarzenia i podjęcie działań ratowniczych, ograniczając rozmiary skutków zdarzenia.

Wyżej przedstawione działania pozwolą na ulepszenie standardów w zakresie wyposażenia w sprzęt oraz na wymianę sprzętu wyeksploatowanego co spowoduje, że niesiona pomoc ratownicza będzie bardziej profesjonalna.

Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.).
  2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 4 lutego 2022 r. poz. 270).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1442).

Źródło:

  1. legislacja.gov.pl

Skomentuj