Świadectwo doradcy d.s. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Od 9 czerwca zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Uzasadnienie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych  (Dz. U. poz. 691) stanowi realizację upoważnienia art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454). W rozporządzeniu tym uregulowane zostały kwestie związane z przeprowadzaniem egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, takie jak warunki, forma i tryb przeprowadzania egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej itd.

Prace nad nowelizacją rozporządzenia zostały podjęte w efekcie licznych skarg dotyczących między innymi warunków, formy i trybu przeprowadzania egzaminów. Na podstawie analizy skarg napływających do Ministerstwa na przebieg i wynik egzaminu, składanych na podstawie art. 42 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, można stwierdzić, że egzamin przeprowadzany na dotychczasowych zasadach nie weryfikuje prawidłowo przygotowania osób zdających egzamin do wykonywania zawodu doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W skargach najczęściej pojawiał się zarzut dotyczący braku możliwości korzystania z przepisów w wersji papierowej, sposobu naliczania punktów, zbyt krótkiego czasu na rozwiązanie testu oraz prawidłowości konstrukcji pytań.

Projektowane rozporządzenie ma na celu rozwiązanie powyższych problemów oraz doprecyzowanie warunków, trybu i formy przeprowadzania egzaminu w taki sposób, aby egzamin istotnie weryfikował przygotowanie osób zdających do wykonywania zawodu. Ponadto do projektowanego rozporządzenia włączono przepisy regulujące wyżej wymienione kwestie, które mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących, ale mimo to były umieszczone w Regulaminie przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia ministra właściwego ds. transportu.

Biorąc powyższe pod uwagę, nowelizacja rozporządzenia będzie polegała między innymi na zmianie sposobu oceny egzaminu dla doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz zapewnieniu zdającym możliwości korzystania z własnych egzemplarzy przepisów obowiązujących w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Ze względu na szeroki zakres projektowanych zmian i potrzebę zapewnienia czytelności projektowanych przepisów, zasadnym jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, które jednocześnie będzie uchylało dotychczas obowiązujące.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Skomentuj