Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne realizowane jest w formie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktażowi ogólnemu, przed dopuszczeniem do pracy, podlegają wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni, studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

„Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.” – § 10 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego.

Instruktażowi stanowiskowemu podlegają przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku:

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • inni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownicy zmieniający stanowisko na takie, gdzie instruktaż stanowiskowy jest wymagany,
  • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

Pracownicy zatrudnieni na kilku stanowiskach winni odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy kończy się egzaminem sprawdzającym.

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) należy odnotować w karcie szkolenia wstępnego, która powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika – część B.

Skomentuj