Umowa o pracę a ciąża

Czy pracownicy będącej zatrudnionej w oparciu o umową na czas określony w przypadku ciąży przedłuża się umowę? Kiedy ciężarną pracownicę można zwolnić? Co się dzieje w przypadku umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej?

Automatyczne przedłużenie umowy

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przedłużenie umowy do dnia porodu nie obejmuje osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy

Według przepisów kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć (dotyczy również wypowiedzenia zmieniającego) ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Tego przepisu nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Co z umową zawartą z agencją pracy tymczasowej?

Jak czytamy w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563):

Do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Łączny co najmniej 2-miesięczny okres, o którym mowa powyżej, obejmuje:

  • okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy o pracę, do której miałby mieć zastosowanie art. 177 § 3 Kodeksu pracy, lub
  • okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę, o której mowa w pkt 1, do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

Przedłużenie umowy o pracę tymczasową jest obowiązkowe, kiedy dotyczy umowy o pracę na czas określony i która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Z mocy prawa umowy terminowe zostają przedłużone do dnia porodu, w przypadku, kiedy w dniu ich planowanego rozwiązania pracownica byłaby przynajmniej w trzecim miesiącu ciąży.

Powrót do pracy po wypowiedzeniu?

Jak czytamy w wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sygn. akt VI P 244/16 z dnia 18 października 2016 roku:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00, OSNP 2003/1/11).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. Uz 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563)

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sygn. akt VI P 244/16 z dnia 18 października 2016 roku

Źródło pomocnicze

https://www.pip.gov.pl/

Skomentuj