Uregulowania prawne dot. szkoleń bhp w czasie epidemii

Szkolenia bhp zarówno wstępne jak i okresowe doczekały się uregulowania prawnego na czas epidemii koronawirusa.

18 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), która to znowelizowała w art. 73 ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Tym sposobem w znowelizowanej ustawie w art. 12e mamy wyjaśnienie dotyczące organizacji szkoleń bhp wstępnych i okresowych na czas epidemii koronawirusa.

Znowelizowana ustawa przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z tej możliwości wyłączony jest jednak instruktaż stanowiskowy:

  1. pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym,
  2. pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  3. pracowników przenoszonych na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
  4. uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Dla przypomnienia, instruktaż stanowiskowy zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, a także studentów odbywających praktykę studencką. 

Trzeba pamiętać, że pracownikom należy dostarczyć, np. pocztą elektroniczną, komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia danego szkolenia online.

Nowelizacja ustawy reguluje także rozwiązania dotyczące szkoleń okresowych bhp. Jeśli termin przeprowadzenia takiego szkolenia przypadnie w okresie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii,

termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (o ile nie zostanie ogłoszony stan epidemii) albo stanu epidemii.

Inny ważnym obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest wykonanie przez osobę zatrudnioną badań wstępnych. Natomiast pozostali pracownicy mają obowiązek odbycia badań okresowych i kontrolnych. Jak obowiązki te są realizowane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2? O tym pisaliśmy w artykule Badania profilaktyczne pracowników w dobie epidemii.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Skomentuj