Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

Dźwignice, jako urządzenia techniczne mogą stwarzać całą gamę zagrożeń dla otoczenia (ludzi i mienia) w jakim są wykorzystywane.

Wynika to z faktu, że przemieszczanie ładunków zarówno jednostkowych, jak i masowych wyzwalać będzie energię kinetyczną, która niekontrolowana może wywołać znaczne straty ludzkie bądź materialne. Dlatego też pracownicy sterujący tymi urządzeniami muszą z jednej strony cechować się określonymi predyspozycjami zdrowotnymi, z drugiej natomiast winni dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Takie uregulowanie przez prawodawcę wynika z dwóch aspektów, które należy rozważyć z punktu widzenia obsługi suwnic i cięgników.

Pierwszy aspekt związany jest z predyspozycjami zdrowotnymi kandydata na operatora omawianych urządzeń.

Zgodnie z przepisami, posiadającymi uzasadnienie medyczne, prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny oraz sterowanych zdalnie zostały zakwalifikowane jako prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (pkt 1 Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej).

Oznacza to, że aby móc wykonywać obowiązki operatora pracownik winien w ramach profilaktycznych badań lekarskich przejść obok badań ogólnych także specjalistyczne badania psychotechniczne (związane ze sprawnością psychoruchową).

Obowiązek ten, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim warunkuje legalne dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy w zakresie obsługi urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary(wg terminologii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi).

Drugi aspekt dotyczy już bezpośrednio kwalifikacji jakimi powinien dysponować operator (tj. zasobem wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnością praktycznego jej wykorzystania, potwierdzonej stosownym świadectwem, dyplomem lub zaświadczeniem wydanymi przez uprawnione do tego podmioty).

Szczegółowo tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849), zgodnie z którym operatorzy, jak i konserwatorzy suwnic i cięgników z napędem mechanicznym powinni posiadać stosowne kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym przez jednostkę dozoru technicznego (UDT lub TDT w zależności od właściwości rzeczowej).

Zanim jednak operator uzyska zaświadczenie kwalifikacyjne musi w jakiś sposób zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi suwnic i cięgników.

Możliwości w tym zakresie są dwie. Pierwsza z nich to co najmniej jednomiesięczna praktyka w zakładzie pracy pod nadzorem doświadczonego pracownika-operatora UTB. Druga natomiast to specjalistyczny kurs zawodowy prowadzony przez uprawnione do tego ośrodki szkoleniowe, dysponujące programami szkolenia zatwierdzonymi przez właściwy organ dozoru technicznego.

Podsumowując zatem, kandydaci na operatorów suwnic i cięgników powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Ukończone 18 lat;
 2. Stan zdrowia, który umożliwia wykonywanie danej pracy, potwierdzony stosownym orzeczeniem lekarza medycyny pracy;
 3. Co najmniej jednomiesięczna praktyka w zakresie obsługi odpowiedniego typu suwnicy lub cięgnika odbyta w zakładzie pracy pod nadzorem doświadczonego pracownika-operatora UTB;
 4. Dysponować wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów, zasady działania poszczególnych mechanizmów i urządzeń zabezpieczających, a także umiejętnością praktycznej obsługi określonych typów suwnic lub cięgników.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego.

Kategorie uprawnień do obsługi suwnic i cięgników

Klasyfikacja wg Urzędu Dozoru Technicznego:

Grupa Kategoria Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie) urządzeń.

Szczegółowy zakres

– możliwe ograniczenia

1 2 3 4
Cięgniki II W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń:

–  hakowe ogólnego przeznaczenia,

–  specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,

inne.

I W

Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

Przeznaczenie urządzeń:

–  hakowe ogólnego przeznaczenia,

–  specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,

inne.

Suwnice

 

II S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

Przeznaczenie urządzeń:

–  hakowe ogólnego przeznaczenia,

–  specjalne:

 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe,

inne.

I S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

Przeznaczenie urządzeń:

–  hakowe ogólnego przeznaczenia,

–  specjalne:

 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe,

inne.

Kategorie uprawnień do obsługi suwnic i cięgników wg Urzędu Dozoru Technicznego

Klasyfikacja wg Transportowego Dozoru Technicznego:

Kategoria kwalifikacyjna Wyszczególnienie rodzajów urządzeń
1 2
III Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
II Obsługa dźwignic wg kategorii III, obsługa wciągników i wciągarek sterowanych
z kabiny.

Obsługa suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego. Obsługa suwnic sterowanych z kabiny do 32 tonIObsługa dźwignic według kategorii II oraz suwnic o specjalnym przeznaczeniu oraz dźwignic linowych

Tryb sprawdzenia kwalifikacji operatorów suwnic i cięgników

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849), sprawdzenie kwalifikacji jest czynnością odpłatną, przeprowadzaną na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji powinien zawierać:

1) rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana (wg zestawienia przedstawionego w pkt 2.2. niniejszego rozdziału),

2) imię i nazwisko,

3) datę i miejsce urodzenia,

4) numer PESEL,

5) adres stałego miejsca zamieszkania,

6) wykształcenie,

7) przebieg praktyki zawodowej,

8) miejsce pracy i adres pracodawcy,

9) zawód wykonywany,

10) posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

11) zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w wysokości 152 zł.

Właściwy organ dozoru technicznego, po stwierdzeniu kompletności wniosku wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

Egzamin składa się z dwóch części tj. z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej oraz z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.

Skomentuj