Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Rozpoczął się sezon związany z pracami polowymi. W związku z tym rolnicy oraz wszystkie osoby żyjące na co dzień na wsiach, powinny mieć na uwadze zagrożenia jakie występują w gospodarstwie rolnym.

Praca w rolnictwie jest pracą specyficzną i odmienną, niż praca w innych sektorach gospodarki narodowej. Rolnik przede wszystkim nie ma jednego stanowiska, ale wykonuje pracę różne, które wymagają odmiennych umiejętności. Jednocześnie narażony on jest na wielorakie  niebezpieczeństwa. Zagrożenia te różnią się między sobą rodzajem i specyfiką w zależności jaka czynność jest wykonywana.

Do najczęstszych zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych zaliczamy:

a)      zagrożenia mechaniczne,

b)      zagrożenia chemiczne i pyłowe,

c)      niekorzystne warunki termiczne oraz czynniki atmosferyczne,

d)      zagrożenia biologiczne,

e)      zagrożenia prądem elektrycznym,

f)       zagrożenia hałasem,

g)      upadek z wysokości,

h)      zagrożenia przy spawaniu.

Ad. a) Zagrożenia mechaniczne są to wszelkie zagrożenia powodowane przez czynniki mechaniczne. Te z kolei należy rozumieć, jako wszelkie czynniki fizyczne, które mogą doprowadzić do lżejszych lub cięższych urazów, a nawet do śmierci poszkodowanego. Są on powodowane mechanicznym oddziaływaniem na człowieka maszyny i jej elementów, przedmiotów oraz narzędzi pracy.

Zagrożenia te mogą być powodowane przez czynniki mechaniczne występujące zarówno podczas normalnego funkcjonowania maszyny, narzędzia lub innego przedmiotu pracy, jak i przez czynniki powstałe na skutek zakłóceń, uszkodzeń bądź też awarie.


Zagrożenia mechaniczne mogą być powodowane przez:

 • przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty,
 • ruchome elementy robocze maszyn i urządzeń,
 • ostre, wystające elementy,
 • spadające przedmioty,
 • płyny pod ciśnieniem,
 • śliskie, nierówne powierzchnie,
 • ograniczone przestrzenie,
 • żywe zwierzęta.

Do najczęstszych urazów wywołanych przez czynniki mechaniczne zaliczamy:

 • zgniecenia, bądź zmiażdżenia,
 • obcięcie np. palców u rąk,
 • potłuczenie,
 • nakłucia lub przekłucia,
 • otarcia, skaleczenia,
 • złamania, zwichnięcia.

Znaczna część wypadków powstaje z powodu niewłaściwego uchwycenia i trzymania narzędzi oraz niewłaściwym zabezpieczeniu maszyny oraz urządzenia w czasie postoju lub w ruchu, z powodu braku lub z niewłaściwego stanu osłon i zabezpieczeń maszyn oraz urządzeń.

Ad. b) Do zagrożeń chemicznych występujących w gospodarstwie rolnym, możemy zaliczyć przede wszystkim środki ochrony roślin, nawozy, paliwa oraz smary.

Środki ochrony roślin, czyli pestycydy niszczą bakterie, chwasty czy szkodniki. Mają również szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.  

Rolnik najbardziej jest narażony na działanie pestycydów podczas:

 • przygotowywania roztworów np. do opryskiwania lub zaprawiania nasion,
 • rozprowadzania oprysków za pomocą opryskiwacza sadowniczego z użyciem ciągnika, bądź ręcznych opryskiwaczy,
 • podlewania roślin,
 • pracy w pomieszczeniach, w których przetrzymywane są preparaty,
 • czyszczenia i naprawy sprzętów potrzebnych do rozprowadzania środków ochrony roślin,
 • gospodarowania odpadami pestycydów, czyli pustymi i uszkodzonymi opakowaniami po preparatach.

Pamiętaj!

Aby zmniejszyć ryzyko bezpośredniego kontaktu z pestycydami stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrań ochronnych, rękawic, obuwia, gogli oraz sprzętu ochrony układu oddechowego.

Skomentuj