Zasady użycia gaśnic

Zasady użycia gaśnic

Każda gaśnica oznakowana jest nalepką, na której przedstawiono między innymi informacje dotyczące jej zastosowania, zawartości środka gaśniczego oraz krótką instrukcję obsługi.

Jednak warto przypomnieć sobie, w jaki sposób ich się używa, aby w razie potrzeby użyć ich jak najbardziej profesjonalnie. Warto jako uzupełnienie tej lektury odbyć praktyczne ćwiczenia z zakresu użycia różnych typów gaśnic.

Gaśnica pianowa działa w takiej pozycji, w jakiej znajduje się w stanie „czuwania” (nie wolno jej przewracać na bok ani odwracać do góry nogami). Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, wciskamy zbijak (gaz napędzający wypełnia zbiornik gaśnicy) i po około 5 sekundach kierujemy strumień piany w ognisko pożaru, otwierając zawór na prądownicy. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni prądownicy. Gaśnice pianowe przeznaczone są do gaszenia grup pożarów A oraz B, nie nadają się do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Ich budowa jest zbliżona do budowy gaśnic proszkowych, lecz w ich wnętrzu znajduje się ciecz: wodny roztwór środka pianotwórczego. Piana gaśnicza schładza pożar oraz izoluje materiał palny od dopływu tlenu.

Gaśnica proszkowa działa w takiej pozycji, w jakiej znajduje się w stanie „czuwania” (nie wolno jej przewracać na bok ani odwracać do góry nogami). Po uruchomieniu gaśnicy (zbicie zbijaka, otwarcie zaworu na prądownicy po około 5 sekundach) środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądownicą przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądownicy. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia grup pożarów A, B i C lub B i C oraz D – w zależności od rodzaju zawartego w nich proszku gaśniczego.

Skomentuj