Zasady użycia gaśnic

Każda gaśnica oznakowana jest nalepką, na której przedstawiono między innymi informacje dotyczące jej zastosowania, zawartości środka gaśniczego oraz krótką instrukcję obsługi.

Jednak warto przypomnieć sobie, w jaki sposób ich się używa, aby w razie potrzeby użyć ich jak najbardziej profesjonalnie. Warto jako uzupełnienie tej lektury odbyć praktyczne ćwiczenia z zakresu użycia różnych typów gaśnic.

Gaśnica pianowa działa w takiej pozycji, w jakiej znajduje się w stanie „czuwania” (nie wolno jej przewracać na bok ani odwracać do góry nogami). Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, wciskamy zbijak (gaz napędzający wypełnia zbiornik gaśnicy) i po około 5 sekundach kierujemy strumień piany w ognisko pożaru, otwierając zawór na prądownicy. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni prądownicy. Gaśnice pianowe przeznaczone są do gaszenia grup pożarów A oraz B, nie nadają się do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Ich budowa jest zbliżona do budowy gaśnic proszkowych, lecz w ich wnętrzu znajduje się ciecz: wodny roztwór środka pianotwórczego. Piana gaśnicza schładza pożar oraz izoluje materiał palny od dopływu tlenu.

Gaśnica proszkowa działa w takiej pozycji, w jakiej znajduje się w stanie „czuwania” (nie wolno jej przewracać na bok ani odwracać do góry nogami). Po uruchomieniu gaśnicy (zbicie zbijaka, otwarcie zaworu na prądownicy po około 5 sekundach) środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądownicą przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądownicy. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia grup pożarów A, B i C lub B i C oraz D – w zależności od rodzaju zawartego w nich proszku gaśniczego.

Gaśnica śniegowa (zawierająca skroplony dwutlenek węgla CO2) działa w takiej pozycji, w jakiej znajduje się w stanie „czuwania” (nie wolno jej przewracać na bok ani odwracać do góry nogami). Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, uruchamiamy zawór (naciskając ręką zawór szybkootwieralny) i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru.  Działanie gaśnicze można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Należy pamiętać o tym, że:

  • w czasie działania gaśnicy trzymać ją tylko za  przeznaczone do tego uchwyty,
  • nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi.

Gaśnice śniegowe przeznaczone są do gaszenia grup pożarów B i C. Dwutlenek węgla jest około 1,5-krotnie cięższy od powietrza – będzie się więc ścielił w dolnej części pomieszczeń, izolując dopływ tlenu do strefy spalania.

Więcej:

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej

Skomentuj