Zespół powypadkowy na terenie innego pracodawcy

Zarówno okoliczności, jak i przyczyny określonego zdarzenia wypadkowego ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

W skład zespołu powypadkowego wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Jednak u pracodawcy, który nie ma obowiązku utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli zatrudnia do 100 pracowników, w skład takiego zespołu zamiast pracownika służby bhp wchodzi:

  • sam pracodawca lub
  • pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, lub
  • właściwy specjalista spoza zakładu pracy.

Natomiast u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek tego zespołu, wchodzić będzie przedstawiciel pracowników. Musi on jednak legitymować się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Jeżeli mimo określonych powyżej reguł, ze względu na zbyt małą liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca dalej nie jest w stanie utworzyć dwuosobowego zespołu powypadkowego, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzą pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Z kolei w przypadku wypadku, który miał miejsce na terenie innej firmy, ustalenia jego okoliczności i przyczyn dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Jednak na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić jego okoliczności i przyczyny oraz następnie przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika dokumentację powypadkową.

Powyższe kwestie regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj