CBOS: w maju widoczna poprawa nastrojów na rynku pracy

W maju poprawiły się oceny pracowników dotyczące sytuacji w ich zakładach pracy i prognoz na najbliższy rok – wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS. Zdaniem autorów badania poprawa może mieć związek z obserwowanym o tej porze roku wzrostem zapotrzebowania na prace sezonowe.

W pierwszej połowie maja 63 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło obecną sytuację w swoich zakładach pracy. Co czwarty badany stwierdził, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”, a co dziesiąty ocenił ją negatywnie. 2 proc. ankietowanych uchyliło się od zajęcia stanowiska w tej kwestii.

W porównaniu z poprzednim miesiącem o 3 pkt proc. przybyło pozytywnych ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy, a po 1 p.p. ubyło pracujących zarobkowo postrzegających obecną sytuację jako „ani dobrą, ani złą” i uważających ją za złą. Według CBOS ma to prawdopodobnie związek z sezonową poprawą nastrojów, gdyż podobną zmianę odnotowano w maju ub.r. roku, a ostatnio tak wielu pracowników pozytywnie oceniało aktualną sytuację w swoich zakładach pracy w czerwcu i lipcu 2021 r.

Aktualną sytuację w zakładach pracy znacznie lepiej oceniali mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 67 proc. i 59 proc. ocen pozytywnych oraz 8 proc. i 12 proc. ocen negatywnych), co może mieć związek ze zróżnicowaniem udziału kobiet i mężczyzn pracujących w poszczególnych branżach i sektorach, a także z zajmowanymi przez nich stanowiskami w zakładach pracy – zauważono.

60 proc. pracujących zarobkowo przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie zmieni się. Wśród pozostałych znacznie więcej osób spodziewa się jej poprawy (18 proc.) niż pogorszenia (15 proc.). Jak dodano, badani prognozujący zmiany na ogół nie sądzą, by były one zdecydowane. Swoich prognoz w tym zakresie nie potrafiło wyrazić lub nie chciało ujawnić 7 proc. respondentów.

Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku poprawiły się jeszcze wyraźniej niż oceny sytuacji aktualnej. Od poprzedniego pomiaru o 5 pkt proc. przybyło badanych spodziewających się poprawy (do 18 proc.), a o 4 pkt proc. ubyło przewidujących pogorszenie (do 15 proc.). W efekcie po raz pierwszy w tym roku znacząca jest przewaga liczebna optymistów nad pesymistami – wskazano.

77 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie liczy się z ewentualnością utraty obecnej pracy (zwolnienia, upadku/likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.). Możliwość taką brał pod uwagę co piąty badany. Wyniki są podobne do kwietniowego sondażu, przy czym w maju znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy uważają utratę obecnej pracy za zdarzenie mało prawdopodobne.

Tak jak przed miesiącem 72 proc. ankietowanych uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę. W tej grupie zwiększył się jednak udział twierdzących, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę (wzrost z 15 proc. do 18 proc.), a zmalał odsetek ankietowanych oceniających, że można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią (z 57 proc. do 54 proc.). W maju na poważne ograniczenia lub całkowity brak możliwości znalezienia pracy w okolicy miejsca zamieszkania wskazało 18 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Co dziesiąty badany nie potrafił ocenić sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Badanie zrealizowano od 2 do 12 maja br. na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 28,7 proc. – CATI i 12,4 proc. – CAWI).

Skomentuj